Zakup domu w programie MdM

enerad.pl

12 stycznia 2018

Dziękujemy za ocenę!

Mieszkanie dla Młodych to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i jest regulowany ustawą z dnia 27 września 2013 roku. Nie jest to pierwszy projekt rządowych dopłat, poprzedzała go Rodzina na Swoim, która zakończyła się pod koniec 2012 roku.

Zadaniem dopłaty rządowej jest pomoc młodym ludziom w zakupie pierwszego lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji życiowej beneficjenta, a kwota rządowego wsparcia z programu Mieszkanie dla Młodych może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić.

By móc skorzystać z programu MdM, beneficjenci oraz wybrana przez nich nieruchomość muszą spełnić szereg warunków określonych w ustawie. Kryteria stawiane przez ustawodawcę nie są zbyt wymagające, dlatego na pewno warto rozważyć zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Program Mieszkanie dla Młodych został przewidziany do końca września 2018 roku. To szansa na zakup nowego mieszkania, ale także tego z rynku wtórnego.

Dzięki licznym nowelizacjom w ustawie, rządowy program bije rekordy popularności. Świadczy o tym ilość wniosków, które spływają i ogromne zainteresowanie dofinansowaniem.

Bez wątpienia, publiczne wsparcie pomogło już dziesiątkom tysięcy Polaków i jeszcze długo będzie wspierać przy zakupie pierwszego lokum.

Co to jest MdM?

MdM, czyli Mieszkanie dla Młodych to rządowy program, z którego pomocą małżeństwa, czy single mogą zakupić swoje pierwsze własne mieszkanie lub wybudować nieruchomość. Dzięki systemowi dopłat, młodzi ludzie mogą do kredytu hipotecznego otrzymać wsparcie na poziomie co najmniej kilkunastu tysięcy złotych.

Mieszkanie dla Młodych to program, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku. Nie jest to pierwszy system rządowego wsparcia dla młodych ludzi. Pierwszym państwowym projektem była Rodzina na Swoim – został on uruchomiony w 2007 roku, a zakończył się w 2012 roku.

Po roku przerwy, a raczej intensywnym roku opracowywania nowej ustawy, został uruchomiony nowy projekt, czyli program MdM.

Program, podobnie jak jego poprzednik, nie jest rozwiązaniem idealnym i nie jest opcją dla wszystkich, ale z pewnością każdy młody człowiek, chcący zakupić lub zbudować swoją pierwszą nieruchomość, powinien go rozważyć.

Program MdM w skrócie

Od samego początku tworzenia ustawy, program MdM budził wiele kontrowersji – nawet po ponad 2 latach od jego wprowadzenia wiele osób nadal ma wątpliwości co do kształtu projektu, a jego warunki nieustannie są zmieniane. Podyktowane jest to przede wszystkim wymaganiami zmieniającego się rynku nieruchomości oraz finansów.

Głównym założeniem programu jest pomoc w nabyciu pierwszej nieruchomości małżeństwom oraz singlom. Wysokość rządowych dopłat zależna jest nie tylko od lokalizacji nieruchomości, rodzaju obiektu, metrażu, ale od takich czynników jak np. liczba dzieci, stan cywilny.

Program MdM nie jest pozbawiony wad, ale z pewnością może on stanowić duże wsparcie dla osób, które chcą się stać posiadaczami własnej nieruchomości. By skorzystać z takiej możliwości należy spełnić warunki określone przez ustawę. Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie (nawet po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i otrzymaniu dopłaty) można utracić.

Ile można zyskać dzięki programowi?

Chociaż kontrowersji wokół samego programu jest wiele, to na pewno warto przyjrzeć mu się bliżej, bo w przypadku pozytywnej kwalifikacji do MdM można sporo zyskać. Ile? Tego jednoznacznie nie da się sprecyzować, bo wszystko zależy od samego beneficjenta i wybranej przez niego nieruchomości.

Najniższe dopłaty zazwyczaj oscylują w granicach kilkunastu tysięcy złotych, natomiast nierzadko są to kwoty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Jak na początek nowego etapu życia, taki zastrzyk finansowy wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla każdego singla, czy młodego małżeństwa.

Mieszkanie dla Młodych – warto czy nie?

Pierwszy kształt ustawy faworyzował nieco zamożniejsze małżeństwa, czy singli, gdyż dofinansowanie obejmowało tylko nieruchomości z rynku pierwotnego. Obecny program nie tylko umożliwia otrzymanie dopłaty do nieruchomości z rynku wtórnego, ale również na budowę lub zakup domu.

Zakup domu w programie MdM

Najwięcej kontrowersji budzą warunki programu dotyczące kredytobiorcy – jest on głównie skierowany do ludzi młodych do 35 roku życia (ustawa precyzuje odstępstwa od tego warunku). Na szczęście skorzystać z niego mogą zarówno małżeństwa, jak i single. W nieco korzystniejszej sytuacji są osoby z dziećmi, które mogą liczyć na wyższe dopłaty MdM.

Reasumując program Mieszkanie dla Młodych to projekt, który nie jest idealnym rozwiązaniem, ALE na pewno taka forma dofinansowania pierwszej nieruchomości powinna zainteresować każdą osobę, która ma w planach zakup swoich czterech kątów.

Otrzymanie dopłaty nawet na poziomie kilkunastu tysięcy złotych na pewno odciąży portfel rozpoczynającego dorosłe życie beneficjenta.

Warto też dlatego, że dofinansowanie jest trudno stracić – jest tylko kilka prostych warunków, których przestrzeganie raczej nikomu nie powinno sprawić problemu.

MdM – dla kogo?

Program to system wsparcia finansowego skierowany do osób, które chcą kupić lub wybudować swoją pierwszą nieruchomość. Dopłatę otrzymają beneficjenci, którzy:

pozostają w związku małżeńskim;
osoba niepozostająca w związku małżeńskim;
osoba samotnie wychowująca dziecko (taką osobą może być: panna; kawaler; jedno z rodziców; opiekun prawny; wdowiec; wdowa; rozwódka; rozwodnik; osoba będąca w separacji w przypadku, gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).

Mieszkanie dla Młodych nie dla właścicieli i współwłaścicieli mieszkań i domów

Jednym z podstawowy warunków jest to, aby osoby ubiegające się o dofinansowanie MdM do dnia podpisania ustanowienia / przeniesienia własności nieruchomości nie były właścicielami ani współwłaścicielami lokalu mieszkaniowego lub budynku jednorodzinnego. W przypadku małżeństw obydwoje małżonków nie może posiadać praw do nieruchomości.

Wiek beneficjentów

Bardzo ważnym kryterium jest również wiek, osoby starające się o dopłatę nie mogą przekroczyć 35 roku życia (lata są liczone według rocznika, nie daty urodzin).

W przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek najmłodszego z małżonków.

Odstępstwo od tej zasady wprowadziła nowelizacja ustawy – z powyższego ograniczenia będą zwolnione osoby wychowujące przynajmniej troje swoich dzieci lub przysposobionych w przypadku, które:

są małoletnie;
bez względu na wiek otrzymują rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny;
nie ukończyły 25 roku życia i uczą się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Najem lokalu i spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania

Ustawa precyzuje także, jakie warunki musi spełnić osoba, która wynajmuje mieszkanie lub posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania.

W pierwszy przypadku najemca w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego musi rozwiązać umowę najmu i opróżnić lokal.

Natomiast w drugiej sytuacji wymaga się od beneficjenta zrzeczenia się prawa do lokalu spółdzielczego w przeciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego.

Jakie są warunki dofinansowania?

Najważniejsze zasady i pojęcia programu Mieszkanie dla Młodych:

Beneficjent programu Mieszkanie dla Młodych

Program został stworzony z myślą o młodych ludziach, dlatego też o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby do 35 roku życia (z drobnym wyjątkiem), które są singlami lub pozostają w związku małżeńskim. Beneficjenci nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości (domu lub mieszkania).

Warunki kredytowe

W programie mogą brać udział osoby, które zdecydują się na kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Minimalny okres wymagany przez ustawodawcę to 15 lat. Beneficjent musi także wziąć kredyt, który będzie finansował przynajmniej 50% wartości nieruchomości.

Rodzaj nabywanej nieruchomości

Początkowo z programu MdM mogły skorzystać tylko osoby, które chciały zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Kolejne nowelizacje rozszerzały ten zakres. Obecnie można zakupić mieszkanie z rynku wtórnego od osoby fizycznej lub prawnej, firmy, spółdzielni, licytacji komorniczej. Dopłatę otrzymają osoby, które chcą zakupić dom jednorodzinny.

Metraż nabywanej nieruchomości

Ustawa o MdM określa także jaki metraż powinna mieć nabywana nieruchomość. Wpływ na powierzchnię ma nie tylko rodzaj nieruchomości, ale również profil beneficjenta.

W przypadku osób i związków bezdzietnych oraz osób i związków z dwójką dzieci metraż wynosi: 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego.

Związki oraz osoby samotne z co najmniej trójką dzieci mają metraże o 10 m2 większe dla każdego rodzaju nieruchomości.

Limity dopłat

Limity dopłat to bardzo ważny warunek rządowego programu – nabywana nieruchomość musi mieścić się w ściśle określonym zakresie. Co to właściwie ten limit? Otóż jest to nic innego jak maksymalna kwota za metr kwadratowy nieruchomości. Warto pamiętać, że limity są zmieniane co kwartał i są różne dla poszczególnych obszarów oraz dla rodzajów nieruchomości.

Banki w programie

By uzyskać dofinansowanie MdM należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami o kredyt. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie banki działające na polskim rynku zgłosiły do rządowego programu. Obecnie kredyty z dopłatą oferuje czternaście banków. Warto przed złożeniem dokumentów do instytucji finansowej sprawdzić, czy bierze ona udział w programie.

Jakiej wysokości są dopłaty?

Na początku trzeba wiedzieć, że wysokość dopłat MdM liczona jest według wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Wartość nieruchomości wyliczona jest na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy m2. Wysokość wskaźnika dla określonego województwa i miasta wojewódzkiego podawana jest przez wojewodę raz na pół roku.

Mając na uwadze powyższe, poszczególne grupy beneficjentów mogą liczyć na następujące dopłaty:

Single i bezdzietne małżeństwa – 10%;
Single i małżeństwa z jednym dzieckiem – 15%;
Single i małżeństwa z dwojgiem dzieci – 20%;
Single i małżeństwa z trojgiem lub więcej dzieci – 30%.

Podkreślić należy, że jeśli po zaciągnięciu kredytu hipotecznego z dopłatą, kredytobiorcy urodzi się w ciągu 5 lat trzecie lub kolejne dziecko to otrzyma on dodatkowe 5 proc. dopłaty.

See also:  Czy jest szansa na zaprzeczenie ojcostwa?

Dopłata w programie a rzeczywistość

Beneficjenci biorący udział w programie mogą liczyć na dopłaty wysokości od 10 proc. do max. 30 proc. Jak to się przekłada na złotówki? Otóż najniższe dopłaty z reguły sięgają kilkunastu tysięcy, najwyższe przekraczają nawet 100 tys. zł! Oczywiście im więcej mamy dzieci, tym wyższą dopłatę MdM otrzymamy.

Na co przysługuje dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych

Zakup domu w programie MdM

O rządowe dopłaty mogą starać się osoby, które spełnią warunki znajdujące się w ustawie. Dofinansowanie to jednorazowa wypłata, która zostaje wypłacona wraz z kredytem hipotecznym. Wsparcie można otrzymać, tylko i wyłącznie na następujące rodzaje nieruchomości:

lokal mieszkaniowy z rynku pierwotnego;
lokal mieszkaniowy z rynku wtórnego;
dom jednorodzinny.

Trzeba pamiętać, że lokal mieszkalny oraz dom jednorodzinny definiowane są przez ustawę, jako po prostu mieszkanie.

Rynek pierwotny

Program MdM wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku i na samym początku obejmował tylko spełniające limity, lokale mieszkalne z rynku pierwotnego. Ustawa precyzuje nie tylko wymogi jakie musi spełnić beneficjent, ale również określa kryteria nabycia nieruchomości z rynku pierwotnego w programie MdM.

Limit powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynosi 75 m2 w przypadku beneficjenta bezdzietnego lub maksymalnie z dwójką dzieci. Jeśli kredytobiorca posiada co najmniej troje dzieci na wychowaniu, to jego limit metrażu będzie wynosił 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 1,1 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

Rynek wtórny

Od połowy 2015 roku program MdM objął również rynek wtórny, dzięki czemu kredytobiorcy otrzymali dostęp do bardziej atrakcyjnych cenowo lokali mieszkalnych. Na rozwiązaniu zyskali również mieszkańcy mniejszych miast, gdzie nie są realizowane inwestycje deweloperskie.

Limity dla mieszkań, z rynku wtórnego są dokładnie takie same, jak dla rynku pierwotnego. Czyli single/małżeństwa bezdzietne lub z maksymalnie dwójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 75 m2, natomiast single/małżeństwa z co najmniej trójką dzieci mogą zakupić mieszkanie do 85 m2.

Cena mieszkania nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej: 0,9 x [średnik wskaźnik przeliczeniowy] x [powierzchnia użytkowa nieruchomości].

Dom jednorodzinny

Podstawowa wersja ustawy o Mieszkaniu dla Młodych za pomocą nowelizacji została również rozszerzona o możliwość zakupu domu jednorodzinnego. Co ciekawe ustawodawca ustalił takie same limity dla domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkaniowych.

Przy domach jednorodzinnych inaczej prezentują się limity metrażowe – są one wyższe niż lokali mieszkaniowych. Beneficjent nieposiadający dzieci lub posiadający maksymalnie dwoje dzieci może zakupić nieruchomość (wolnostojąca lub w zabudowie szeregowej) do 100 m2. Beneficjent posiadający więcej niż troje potomstwa będzie mógł zakupić nieruchomość do 110 m2.

Budowa domu

Ustawodawca daje również możliwość samodzielnego wybudowania domu jednorodzinnego. W tym przypadku beneficjent będzie mógł liczyć na zwrot podatku VAT za zakupione materiały budowlane. By otrzymać zwrot, faktury muszą być wystawione od dnia otrzymania pozwolenia na budowę nieruchomości.

Warto pamiętać, że osoba, która zdecyduje się na samodzielne budowanie domu nie musi brać kredytu hipotecznego, a o zwrot należy się starać we właściwym Urzędzie Skarbowym.

Dofinansowanie do wkładu własnego można uzyskać do 50 m2, w przypadku większych nieruchomości dopłata naliczana jest również do 50 m2. Wyjątek stanowią rodziny wychowujące więcej niż troje dzieci, które otrzymają do 65 m2.

Na co nie otrzymamy dopłaty?

Program MdM jest wsparciem na zakup lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego. Beneficjenci nie otrzymają dofinansowania na inne cele mieszkaniowe, czyli np.:

na zakup miejsca parkingowego przy nieruchomości;
wykończenie wnętrza.

Jak uzyskać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych?

Dofinansowanie przyznawane jest tylko wtedy, gdy beneficjent oraz wybrana przez niego nieruchomość spełnią wymagania określone przez ustawę. Co zatem należy jeszcze zrobić, aby otrzymać dopłatę?

Po spełnieniu wymaganych warunków ustawy, należy wybrać odpowiednią placówkę finansową. Banki w MdM to obecnie aż 14 instytucji, które dla klientów przygotowały szeroki wachlarz ofert kredytów hipotecznych z rządowymi dofinansowaniami. By otrzymać dopłatę możesz:

skontaktować się z naszym Specjalistą, który odpowie na wszystkie Twoje pytania oraz przygotuje i zaprezentuje dla Ciebie najlepsze oferty na rynku;
umówić się ze Specjalistą wybranego banku, który przedstawi Ci ofertę.

Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie, który składa się wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny. Ustawodawca zezwala na złożenie wniosków o dofinansowanie jednocześnie w kilku placówkach.
Warto pamiętać, że wniosek o dofinansowanie można złożyć tylko do 30 września 2018 roku.

Akty prawne o MdM

Program MdM regulowany jest ustawą z dnia 27 września 2013 roku. Jednak to nie jedyny dokument, który ma wpływ na ostateczny kształt rządowego projektu. Ustawa była wielokrotnie nowelizowana. Poniżej załączamy wszystkie akty prawne, z którymi warto się zapoznać przed zapisaniem się do programu Mieszkanie dla Młodych:

Programy dla osób chcących kupić mieszkanie

Mieszkanie dla Młodych, czyli MdM jest programem rządowym, który ma pomóc finansowo Polakom przed ukończeniem przez nich 35 r.ż. w zdobyciu własnego mieszkania bądź dom jednorodzinnego. Nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe, ani także to, czy o pomoc stara się osoba samotna, czy też będąca w związku małżeńskim, posiadająca dzieci bądź nie.

Dotacje na zakup własnego lokum na kredyt hipoteczny mogą wynieść nawet do 30% wartości nabywanego mieszkania (10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;15% -dla wychowujących 1 dziecko; 20% przy dwójce dzieci; 30% dla tych z przynajmniej trojgiem dzieci), pochodzącego zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Zakup domu w programie MdM

Jednym z kryterium ubiegania się o dotację do wkładu własnego są limity związane z powierzchnią nabywanego lokalu. Standardowy limit powierzchni użytkowej wynosi: 75 m2 dla mieszkań oraz 100 m2 dla domów jednorodzinnych. W przypadku beneficjenta wychowującego przynajmniej troje dzieci limit ten wzrasta do 85 m2 dla mieszkań, a także 110 m2 dla domów.

Limit cenowy dopłaty z programu nalicza się w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni budynków mieszkalnych. Oblicza się go jako iloczyn powierzchni użytkowej danego mieszkania/domu oraz maksymalnej ceny 1 m2 takiej powierzchni.

Beneficjentem programu może jednak zostać tylko ta osoba, która:

-nie ukończyła 35r.ż. (w przypadku małżonków warunek wieku dotyczy wyłącznie młodszego z nich)

 • -nie jest i nigdy nie była właścicielem mieszkania bądź innego domu jednorodzinnego czy też osobą, której przysługuje albo przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania/domu, do dnia nabycia mieszkania/domu za kredyt dofinansowany z puli MdM albo do dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane (dotyczy to obojga małżonków)
 • Warto pamiętać o tym, że ograniczeń dotyczących wieku oraz nieposiadania mieszkania nie stosuje się w przypadku, gdy potencjalny beneficjent programu wychowuje przynajmniej troje własnych bądź przysposobionych dzieci.
 • Istnieją dwa rodzaje wsparcia finansowego ze środków MdM:
 • -wsparcie finansowe dla tych, którzy chcą zaciągnąć kredyt na zakup własnego M lub domu jednorodzinnego (dopłata do wkładu własnego, spłata części kredytu)
 • -zwrot części wydatków na materiały budowlane na budowę swojego pierwszego domu jednorodzinnego lub rozbudowę/przebudowę istniejącego już budynku bądź jego części

Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w ramach MdM przy zaciąganiu kredytu można składać od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r. Należy jednak pamiętać, iż o spłatę części kredytu w programie Mieszkanie dla Młodych można wystąpić wyłącznie w ciągu pięciu lat od nabycia mieszkania czy domu.

Kredyt w programie MdM brany jest na okres przynajmniej 15 lat.

Chcesz kupić mieszkanie? To ostatni dzwonek na zakup nieruchomości w ramach programu MdM!

Wszystkie osoby, które chcą skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych mają ostatnią szansę na dofinansowanie.

Wraz z początkiem stycznia 2018 roku zostanie uruchomiona kolejna i zarazem ostatnia pula środków dostępna w MdM. Do rozdysponowania będzie aż 381 mln zł.

Jednak trzeba się śpieszyć, bo zainteresowanie programem jest ogromne, a dostępne środki mogą rozejść się w mgnieniu oka, jak to miało miejsce ostatnio.

Kto pierwszy, ten lepszy!

Przy rozdysponowaniu środków finansowych w ramach programu brana jest pod uwagę kolejność złożenia wniosku. W związku z tym im szybciej dostarczymy wniosek, tym mamy większą szansę na dopłatę.

Tym bardziej, że w ramach programu można otrzymać dofinansowanie na poziomie kilkunastu tysięcy na zakup pierwszej nieruchomości w przypadku singli i młodych małżeństw bez dzieci.

Rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci mogą liczyć nawet na dopłatę sięgającą ponad 100 tys. zł nie tylko na pierwsze, ale także na kolejne lokum.

Zainteresowanie rządowym programem, zaplanowanym do końca września 2018 roku, rośnie z roku na rok jego funkcjonowania. W 2014 roku klienci skorzystali z 35% środków, w 2015 roku z 85%, a w 2016 roku pieniądze rządowe zostały wykorzystane w całości.

W tym roku całkowite wykorzystanie środków zaplanowanych na 2017 roku miało miejsce już po miesiącu. W 2017 roku można było też zarezerwować maksymalnie do 50% przyszłorocznej puli (381 mln zł z 762 mln zł). Zainteresowanie było tak duże, że 7 kwietnia banki zakończyły przyjmowanie wniosków.

Analizując zainteresowanie programem w ostatnim czasie można przypuszczać, że i tym razem sytuacja się powtórzy – środki skończą się bardzo szybko.

Kwota dopłaty może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić

MdM to rządowy program finansowego wsparcia osób w wieku do 35 lat w zakupie pierwszej nieruchomości.

Limit wieku oraz warunek nieposiadania innego mieszkania przed ubieganiem się o dofinansowanie, nie dotyczy jedynie tych nabywców, którzy wychowują co najmniej troje dzieci.

Co ważne, do kredytu hipotecznego beneficjenci programu mają możliwość otrzymania dopłaty w wysokości od 10 do 30%. Warte uwagi jest to, że kwota dopłaty może zastąpić wkład własny lub go uzupełnić.

Wysokość dofinansowania zależna jest od sytuacji życiowej osoby lub osób aplikujących w ramach programu. Dopłata może objąć lokale mieszkaniowe pochodzące zarówno z rynku pierwotnego, wtórnego, jak i domy jednorodzinne.

See also:  Jakie mam prawa do nieruchomości męża?

Nieruchomość w ramach programu Mieszkanie dla Młodych musi spełniać warunki zarówno metrażowe, jak i cenowe. Lokal mieszkalny może mieć maksymalnie 75 mkw. Jeśli kredytobiorca wychowuje, co najmniej troje dzieci może kupić mieszkanie o powierzchni do 85 mkw.

Co istotne, w każdym województwie obowiązują inne limity dla MdM, które są ustalane co kwartał. W Poznaniu dofinansowane mogą być nieruchomości z rynku pierwotnego, które kosztują maksymalnie 5 727,70 zł za 1 mkw. oraz z rynku wtórnego, których cena nie przekracza 4 686,30 zł za 1 mkw.

Jednym z deweloperów, który oferuje mieszkania z możliwością dofinansowania w ramach rządowego programu Mieszkania dla Młodych jest RED-Real Estate Development. W naszej  poznańskiej inwestycji Red Park oferujemy funkcjonalne 3- i 4-pokojowe mieszkania o metrażu od 54 do 74 mkw.

– mówi Teresa Witkowska, Dyrektor Sprzedaży RED Development.

Sprawdź już teraz oferty mieszkań dostępnych w MdM

Program MdM cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi młodych. Widzimy to na przykładzie naszych inwestycji, gdzie od 1 stycznia 2014 roku, czyli od wejścia w życie programu, sprzedaliśmy wiele mieszkań – mówi Teresa Witkowska, Dyrektor Sprzedaży RED Development.

I dodaje: W kolejnym, nowym etapie Red Parku w Poznaniu oferujemy nową pulę mieszkań z możliwością dofinansowania w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. W związku z tym, że w styczniu zostanie uruchomiona ostatnia pula środków, teraz jest idealny moment na planowanie zakupu mieszkania w MdM.

To dobry czas na wizytę w biurze sprzedaży, wybór mieszkania, podpisanie umowy deweloperskiej  i przygotowanie wymaganej dokumentacji

Warto podkreślić, że w każdym profesjonalnym biurze sprzedaży klienci mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia eksperta finansowego. Pomaga on przejść przez cały proces związany z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu.

Dodatkowo, wszyscy Ci, którzy chcieliby skorzystać z dopłat, powinni zajrzeć na oficjalną stronę MdM, aby dowiedzieć się czy kwalifikują się na dofinansowanie.

Aktualnie w programie bierze udział aż czternaście banków, co z pewnością da szansę zainteresowanym osobom na znalezienie korzystnej oferty kredytowej.  

Mieszkanie dla młodych – jakie warunki oferował zakończony program rządowy MDM?

Mieszkanie dla Młodych – tak nazywał się funkcjonujący w Polsce w latach 2014-2018 rządowy program, który z założenia miał pomóc młodym ludziom w nabyciu pierwszego mieszkania.

Z każdym rokiem cieszył się coraz większym zainteresowaniem, jednak skorzystać mogli z niego wyłącznie ci, którzy spełnili ściśle określone warunki.

Czy program Mieszkanie dla Młodych się sprawdził i rzeczywiście zagwarantował finansowe wsparcie tym najbardziej potrzebującym?

Zanim podsumujemy program Mieszkanie dla Młodych, najpierw przyjrzymy się liczbom. Z budżetu państwa na dopłaty do wkładów własnych przy kredytach hipotecznych beneficjentów przeznaczono około 2,8 mld zł. Finansową pomoc otrzymało 110 tys. uczestników. Pula przeznaczonych na MdM środków wyczerpała się w pierwszym kwartale 2018 roku.

Na czym polegał projekt „Mieszkanie dla Młodych”?

Zastanawiasz się, co to jest program Mieszkanie dla Młodych, bo nigdy wcześniej o nim nie słyszałeś? MdM wszedł w życie w 2014 roku i zastąpił inny program o nazwie Rodzina na swoim.

Uruchomiony został po to, aby pomóc finansowo młodym Polakom w kupnie pierwszego mieszkania lub budowie domu jednorodzinnego.

Beneficjenci otrzymywali jednorazowe dofinansowanie wkładu własnego od rządu, które udzielane było w momencie wypłaty kredytu hipotecznego.

Wbrew pozorom pieniądze nie były przyznawane wyłącznie najbardziej potrzebującym, gdyż pod uwagę nie było brane kryterium dochodowe. Znaczenie miała za to powierzchnia nabywanego lokalu.

Standardowy limit powierzchni użytkowej wynosił 75 m2 dla mieszkań oraz 100 m2 dla domów jednorodzinnych, w przypadku beneficjentów wychowujących przynajmniej trójkę dzieci limit ten wzrastał o 10 m2, zarówno dla mieszkania, jak i domu.

Dotacje na zakup własnego lokum na kredyt hipoteczny wynosiły od 10% do 30% wartości nabywanego mieszkania, a szczęśliwcy mogli kupić nieruchomość z rynku pierwotnego lub wtórnego.

Do kiedy trwał program Mieszkanie dla Młodych? Ostatnie środki zostały rozdysponowane w pierwszym kwartale 2018 roku.

Zainteresowanie było tak duże, że pieniądze rozeszły się w mgnieniu oka i pierwszy raz w historii środki z programu wykorzystane zostały w 100 procentach.

Program Mieszkanie dla Młodych nie został wznowiony w 2019 ani w 2020 roku i na razie wszystko wskazuje na to, że nie będzie kontynuowany w przyszłości.

Warto wiedzieć: Organizacja budowy – od czego zacząć budowę domu?

Jak program MdM wpłynął na rynek nieruchomości?

Dofinansowanie od państwa przyczyniło się do wzrostu popytu na mieszkania, które z kolei stały się bardziej dostępne.

Deweloperzy, widząc duże zainteresowanie ze strony nabywców, realizowali coraz to nowsze inwestycje, odpowiadając tym samym na ich potrzeby.

Skupili się na budowaniu mieszkań o powierzchni do 50 m2, tak aby jak najwięcej lokali spełniało wymagania MdM, rezygnując z budowy apartamentowców.

W wielu miastach, gdzie spora część mieszkań umożliwiała ich nabywcom pozyskanie finansowego wsparcia od państwa, dostrzec można było wzrost cen. Dolna granica cen najtańszych lokali sukcesywnie rosła.

Przypomnijmy, że do dopłat kwalifikowały się tylko te lokale, które mieściły się w ściśle określonym limicie cenowym.

W rezultacie na niektórych rynkach zainteresowani dopłatą mogli przebierać w nieruchomościach, a na innych oferta była znikoma.

Tam, gdzie mieszkań spełniających warunki MdM było niewiele, deweloperzy windowali ceny i przez cały czas trwania programu sztucznie utrzymywali zawyżone stawki.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż program Mieszkanie dla Młodych wpłynął na rynek mieszkaniowy jedynie lokalnie.

Na niektórych rynkach, w tym warszawskim, nie odegrał on większej roli, gdyż brakuje tam terenów, na których mogłyby powstać nowe nieruchomości.

Deweloperzy na ogół unikają także inwestycji w mniejszych miejscowościach, przez co do programu włączony został rynek wtórny, powodując na nim niemałe poruszenie.

Podsumowując, MdM był jednym ze stymulantów koniunktury w szczególności, że w trakcie jego trwania nastąpiła rekordowa obniżka stóp procentowych.

Z jednej strony program wspierając akcję kredytową, pomagał obywatelom spełnić marzenie o własnym M. i zwiększył sprzedaż deweloperom, z drugiej przyczynił się choćby do wzrostu cen, psując tym samym rynek.

Dodatkowo sprawił, że Polacy teraz chętniej kupują, niż wynajmują, przez co wsparcie od państwa dla wynajmujących jest mniejsze niż kiedyś.

Warunki, jakie należało spełnić, by otrzymać dofinansowanie na mieszkanie

Aby skorzystanie z pomocy w formie dofinansowania wkładu własnego było możliwe, nabywca na dzień złożenia wniosku nie mógł być:

 • właścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego (także w przeszłości) – ten warunek nie dotyczył osób/rodzin z trojgiem dzieci,
 • osobą, która posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, w przypadku, gdyby jego udział obejmował co najmniej jeden lokal mieszkalny w tym budynku.

Jeśli natomiast nabywca w tym czasie był najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługiwało mu spółdzielcze prawo lokatorskie do lokalu, wtedy musiał: 

 • rozwiązać umowę najmu i opuścić lokal mieszkalny,
 • zrzec się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opuścić lokal mieszkalny.

Powyższe warunki programu Mieszkanie dla Młodych beneficjent musiał spełnić w chwili uzyskania własności mieszkania kredytowanego, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy nabycia mieszkania.

Jakiego rodzaju nieruchomości obejmował program MdM?Powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, aby skorzystanie z niego było możliwe, nie mogła przekraczać 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego. Jeśli jednak w dniu złożenia wniosku nabywca wychowywał co najmniej trójkę dzieci, maksymalna powierzchnia użytkowa nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego mogła być większa o 10 m².

Z kolei zaciągnięty na mieszkanie kredyt musiał być równy przynajmniej 50% ceny nabywanej nieruchomości i zaciągnąć go trzeba było na co najmniej 15 lat. Dodatkowo finansowanie musiało być w złotówkach, a nabywana przy jego pomocy nieruchomość musiała być położona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto mógł skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Program mieszkanie dla młodych został stworzony z myślą o konkretnej grupie osób. Dlatego chcąc z niego skorzystać, trzeba było spełnić określone w regulaminie warunki. Beneficjentem mogła zostać wyłącznie osoba, która:

 • nie ukończyła 35 lat (w przypadku małżonków warunek dotyczył wyłącznie młodszego z nich),
 • w momencie wnioskowania, jak i nigdy wcześniej nie była właścicielem mieszkania ani domu jednorodzinnego czy osobą, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania/domu, do dnia nabycia mieszkania/domu za kredyt dofinansowany z puli MdM albo do dnia złożenia wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane (warunek dotyczył obojga małżonków).

Ograniczenia dotyczące wieku oraz nieposiadania mieszkania nie miały zastosowania wtedy, gdy wnioskujący o finansową pomoc wychowywał przynajmniej troje własnych bądź przysposobionych dzieci.

Jeśli o pomoc ze strony państwa ubiegała się osoba będąca najemcą, zobligowana była ona do rozwiązania umowy najmu w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia własności mieszkania zakupionego z dopłatą.

Projekt Mieszkanie dla Młodych przewidywał pewne odstępstwa od normy. Dopuszczalna była choćby sytuacja, w której z programu mógł skorzystać np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wnioski rozpatrywane były bowiem indywidualnie.

Czy program MdM obejmował także dofinansowanie na budowę domu?

Program Mieszkanie dla Młodych a budowa domu – jak wyglądała ta kwestia? W rzeczywistości projekt oferował dwa rodzaje pomocy, nie tylko dla tych, którzy kupowali dom lub mieszkanie od podmiotu, który wybudował tę nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na finansowe wsparcie mogli liczyć również ci, którzy budowali dom metodą gospodarczą. Było ono jednak nieco w innej formie i polegało na zwrocie części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Prawo do wystąpienia o zwrot kosztów z projektu Mieszkanie dla Młodych w ramach budowy domu miały osoby, które do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończyły 36. roku życia. Gdy o zwrot starała się osoba będąca w związku małżeńskim, to warunek wieku musiał spełnić tylko młodszy z małżonków.

Okazuje się, że duże znaczenie miał także rodzaj budowanej nieruchomości. Aby otrzymać częściowy zwrot wydatków, pozwolenie na budowę musiało zostać wydane po 1 stycznia 2014 roku. Dodatkowo wnioskujący musiał:

 • budować dom jednorodzinny,
 • nadbudowywać lub rozbudowywać budynek na cele mieszkalne w taki sposób, że w wyniku remontu powstał nowy lokal mieszkalny,
 • przebudowywać budynek mieszkalny, jego część lub pomieszczenia niemieszkalne na cele mieszkalne, w taki sposób, by powstał nowy lokal mieszkalny.

Widać zatem, że w praktyce środki z programu Mieszkanie dla Młodych na dom były wypłacane jedynie wybranym.

Sprawdź też: Dopłaty na budowę domów energooszczędnych – jak to wygląda w praktyce?

Na jakie dofinansowania na budowę domu i zakup mieszkania można liczyć obecnie?

W 2018 roku MdM miała miejsce ostatnia edycja programu, z czego wiele osób nie zdawało sobie nawet sprawy. Pomimo dużego zainteresowania finansową pomocą, jaką oferował, rządzący nie zdecydowali się na jego przedłużenie.

Ten, komu udało się z niej skorzystać, może być szczęśliwy, a cała reszta musi szukać innych rozwiązań. Aktualnie dostępne są dwa programy budownictwa mieszkaniowego, z których skorzystać można po spełnieniu określonych warunków.

Mieszkanie dla Rozwoju – tak brzmi nazwa programu, który powstał, aby wspierać wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą pozwolić sobie na własne mieszkanie. W ramach projektu budowane są na zasadach rynkowych dostępne cenowo mieszkania na wynajem. MdR przewiduje możliwość zawarcia umów najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.

Kolejną alternatywą dla MdM jest Mieszkanie na Start. To propozycja dla najemców mieszkań budowanych we współpracy z gminami również przez prywatnych inwestorów. Jest jeden warunek – mieszkanie musi zostać zasiedlone najpóźniej w ciągu 24 miesięcy od oddania go do użytku.

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie na Start? Decydują o tym przede wszystkim regulacje wprowadzane przez gminę, na której terenie ma miejsce inwestycja. Kluczowe znaczenie bez względu na lokalizację ma m.in. średni miesięczny dochód w gospodarstwie domowym.

Co to jest MDM?

„Mieszkanie dla Młodych” to rządowy program wsparcia młodych ludzi w nabyciu pierwszego w życiu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Zasady programu MDM reguluje ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Ustawa określa zasady udzielania ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz reguluje zasady zwrotu ze środków budżetu państwa części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez osoby fizyczne w związku z budową pierwszego własnego domu jednorodzinnego (zwrot podatku VAT).

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

 • 1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • 2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”
 • Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składany jest przez Klienta razem z wnioskiem o udzielenie kredytu mieszkaniowego. Nie można uzyskać dofinansowania bez zaciągnięcia kredytu.

W ramach w/w ustawy pomocą Państwa objęta jest także budowa pierwszego domujednorodzinnego w systemie gospodarczym, realizowana na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.

Pomoc polega na utrzymaniu zwrotu VAT za materiały budowlane i nie ma związku z kredytem mieszkaniowym, tzn. osoby zainteresowane tą formą pomocy mogą (ale nie muszą) zaciągnąć w banku standardowy kredyt hipoteczny na budowę domu (ale nie kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla Młodych”).

Bank nie pośredniczy w uzyskaniu zwrotu VAT. Osoba budująca dom samodzielnie stara się o zwrot VAT w Urzędzie Skarbowym.

Kto może skorzystać z programu MDM?

Ze wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne (single) w wieku do 35 lat (w przypadku małżeństwa pod uwagę będzie brany wiek młodszego z nich licząc do końca roku kalendarzowego w którym kończy 35 lat).

Podstawowym warunkiem jest, aby do dnia zawarcia umowy ustanowienia / przeniesienia własności nabywanego domu lub mieszkania, nie były właścicielami lub współwłaścicielami innego domu lub mieszkania, a nabywane mieszkanie będzie służyło zaspokajaniu ich własnych potrzeb mieszkaniowych.

 1. Na podstawie nowelizacji programu MDM ograniczeń dot. wieku i nieposiadania mieszkania nie stosuje się, jeżeli potencjalny beneficjent MDMu wychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych:
 2. 1) małoletnich dzieci;
 3. 2) dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 4. 3) dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.
 5. W/w warunki muszą być spełnione do dnia nabycia kredytowanej nieruchomości co oznacza, że kredytobiorcą nie może być osoba, która posiadała już w przeszłości w/w prawa (nawet jeśli w momencie ubiegania się o kredyt MDM nie ma już tych praw).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której z programu MDM korzysta np. singiel będący już współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego.

W przypadku, gdy nabywcą są małżonkowie, warunek nieposiadania mieszkaniadotyczy obojga małżonków (tzn. zarówno oni jako małżonkowie i każde z nich jako osoby fizyczne nie mogły i nie mogą mieć innego mieszkania). W takiej sytuacji można przyjąć dwie opcje:

 • 1) każdy z małżonków posiada ½ udziału w tym samym mieszkaniu (lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym), czyli jako małżeństwo posiadają całe mieszkanie i wyklucza ich to z programu MDM;
 • 2) każdy z małżonków posiada ½ udziału w dwóch różnych nieruchomościach, czyli ani jako małżeństwo, ani jako odrębne osoby nie posiadały i nie posiadają w całości żadnego mieszkania, czyli taka sytuacja nie wyklucza ich z programu MDM.
 • Jeżeli Wnioskodawca jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego istnieje możliwość skorzystania z MDM pod warunkiem zobowiązania się do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego prawa do lokalu w terminie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności.
 • Co można kupić w ramach programu MDM?

Nowelizacja programu MDM wprowadziła możliwość nabycia w ramach programu dowolnej nieruchomości mieszkalnej. Na podstawie art. 3 znowelizowanej ustawy: „Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z zaciągnięciem w instytucji kredytującej kredytu udzielonego na:

 1. 1) zakup mieszkania lub zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 2. 2) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.”
 3. Przy czym mieszkanie jest definiowane jako lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny.

Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów.

 • Powierzchnię użytkową nieruchomości (oraz cenę zakupu) przyjmuje się na podstawie:
 • 1) umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności;
 • 2) umowy deweloperskiej;
 • 3) umowy przedwstępnej (jeżeli do dnia złożenia wniosku nie została zawarta jedna z w/w umów).
 • Jeżeli do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego żadna z w/w umów nie została zawarta weryfikacja powierzchni użytkowej (i ceny nabycia) jest możliwa na podstawie danych zawartych w prospekcie informacyjnym.
 • Jaka jest maksymalna cena zakupu mieszkania?
 • Cena zakupu nie może przekroczyć kwoty równej:
 • 1) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku pierwotnego:
 • 1,1 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2)
 • 2) W przypadku nieruchomości pochodzącej z rynku wtórnego:
 • 0,9 x (powierzchnia użytkowa nieruchomości) x (średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2).
 • Przy czym średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dotyczy gminy, na terenie której położona jest nieruchomość.
 • Na co można przeznaczyć kredyt w programie MDM?
 • Dofinansowanie może zostać udzielone jeżeli kredyt został udzielony:
 • 1) Wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • 2) W kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny nieruchomości;
 • 3) Na okres co najmniej 15 lat.

Dofinansowanie wkładu własnego z BGK jest traktowane przez banki jako wymagany wkład własny klienta. Na pozostałe cele mieszkaniowe związane z nabyciem nieruchomości, np.: wykończenie, zakup garażu lub miejsca postojowego należy zaciągnąć odrębny kredyt mieszkaniowy, poza programem MDM.

 1. W jaki sposób jest wyliczana kwota dofinansowania?
 2. Na postawie art. 7 Ustawy „Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:
 3. 1) 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
 4. 2) 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
 5. 3) 20% przy dwójce dzieci;
 6. 4) 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci
 7. kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o

dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, oraz:

 • 1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2;
 • 2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.”
 • W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnegowychowuje przynajmniej troje własnych lub przysposobionych dzieci spełniających warunki wymienione w ustawie, wielkość powierzchni używanej do wyliczeniadofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.