Zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznego

Czym jest wyrok zaoczny?

Wyrok zaoczny stanowi rodzaj wyroku sądowego, który wydany jest pod nieobecność pozwanego. Wyrok taki zapada, gdy pozwany pozostaje całkowicie bierny – gdy nie składa odpowiedzi na pozew, nie stawia się na rozprawie albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Warunkiem wydania wyroku zaocznego jest prawidłowe zawiadomienie pozwanego o toczącym się postępowaniu. Koniecznym jest skuteczne doręczenie odpisu pozwu oraz wezwania na rozprawę.

Doręczenie jest skuteczne jeżeli korespondencja kierowana jest na adres, pod którym pozwany ma szansę podjąć przesyłkę pocztową.

Będzie to adres zamieszkania (tam, gdzie pozwany faktycznie przebywa) a nie adres zameldowania.

Warto wspomnieć o tzw. fikcji doręczenia. Jeżeli listonosz nie zastanie nas w domu, w skrzynce pozostawi awizo. Ponowną próbę doręczenia podejmie po tygodniu. Jeżeli znowu nas nie zastanie, pozostawi powtórne awizo. List będzie na nas czekał na poczcie przez 14 dni. Jeżeli w tym terminie korespondencja nie zostanie podjęta, sąd przyjmie że nastąpiło skuteczne doręczenie.

Nie ma przy tym znaczenia, czy przesyłki nie podjęliśmy celowo, pozostając w błędnym przekonaniu, że swoim zachowaniem zablokujemy sprawę rozwodową, czy też z uwagi na wyjazd, pobyt w szpitalu czy zmianę miejsca zamieszkania. Samo pozostawienie awiza w miejscu zamieszkania pozwanego jest wystarczające, ażeby przyjąć, że pozwany został skutecznie poinformowany o rozprawie.

Trzeba zaznaczyć, że wydanie wyroku zaocznego jest niedopuszczalne, gdy pozwany zajął w jakiejkolwiek formie stanowisko procesowe w sprawie – np.

złożył odpowiedź na pozew lub na rozprawie oświadczył, że nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie (nawet jeżeli stanowisko pozwanego nie jest to poparte żadną merytoryczną argumentacją).

Nie można wydać wyroku zaocznego także, gdy pozwany zażąda przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność.

Zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznegoPotrzebujesz prawnika, który poprowadzi Ci sprawę rozwodową? Zapraszamy do kontaktu.

Nieobecność na rozprawie a konsekwencje

Sprawy o rozwód charakteryzują się tym, że nie wszystkie przepisy procedury cywilnej mają w niej zastosowanie. Zastosowania nie znajdzie między innymi art. 339 § 2 k.p.c.

, zgodnie z którym w przypadku gdy pozwany nie stawił się na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze w jej udziału, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą.

W sprawach o rozwód sąd ma obowiązek przeprowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji.

Pozwany nie pojawiając się na rozprawie sam pozbawia się środków obrony. Nieprzedstawienie swojego stanowiska, niezłożenie wniosków dowodowych to prosta droga do przegranego procesu. 

Dla powoda w sprawie o rozwód ważne jest także to, że bez udziału w sprawie pozwanego nie będzie możliwym uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie. Taki wyrok może bowiem zapaść tylko i wyłącznie wówczas, gdy życzą sobie tego obie strony (art. 57 § 1 k.

r.o. stanowi, że na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie). Sąd nie może domniemywać zgody drugiego małżonka na rozwód bez orzekania o winie. Żądanie w tym zakresie musi być wyraźne, nie może pozostawiać wątpliwości.

 

Zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznegoSkontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz pomocy.

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Sprawa o rozwód może się skomplikować jeżeli powód nie wie, gdzie przebywa pozwany. Tego typu problem może pojawić się przed wytoczeniem powództwa lub w jego trakcie (np. po tym, jak sąd otrzyma zwrot przesyłki zawierającej pozew i wezwanie pozwanego na rozprawę z adnotacją „adresat nieznany”lub „adresat wyprowadził się”).

W ww. sytuacjach należy zwrócić się do sądu o wyznaczenie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Warunkiem ustanowienia kuratora jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Obowiązek uprawdopodobnienia spoczywa na stronie, która złożyła wniosek o ustanowienie kuratora. 

Rozwód bez orzekania o winie a nieobecność pozwanego

Zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznego

Mojej żony, która jest pozwaną, na pewno nie będzie.. Ponadto: przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność powódki, wydanie wyroku zaocznego w przypadku zaistRozwód bez orzekania o winie krok po kroku.. Czy brat musi być obecny na sprawie rozwodowej ?. Pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla okręgu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.. Do zakończenia sprawy często wystarczą jedna, góra dwie rozprawy.. Jeżeli powód wniósł pozew rozwodowy bez orzeczenia o winie, a pozwany żąda ustalenia winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, to powód musi zmienić żądanie i wnieść o orzeczenia rozwodu z winy pozwanego.Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizująca się w sprawach o rozwód, podział majątku, alimenty, kontakty z dzieckiem i władzę rodzicielską.. Prawie 2 lata temu złożyłem pozew rozwodowy bez orzekania o winie.. Chodzi o to, że ze względu na charakter pracy męża jego stawiennictwo jest utrudnione, a może nawet niemożliwe.Następnie sąd doręczy odpowiedź na pozew o rozwód powodowi/powódce.. Mój brat pracuej za granicą.. Jeśli między małżonkami nie ma konfliktu w kwestii wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi, wystarczy jedna lub dwie rozprawy sądowe.. pozwany od tego czasu przyjeżdżał do powódki wyłącznie na okres piątkowo sobotni.Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta ponosi całość kosztów postępowania..

Sądowa 1 50-146 Wrocław powódka: Marzena Kowalska zamieszkała we Wrocławiu przy ul. Nowackiego 12/88, 50-288 Wrocław(2) pozwany: Jakub Kowalski amieszkały w Trzebnicy przy ul. Gdańskiej 12/2, 55-108 Trzebnica(3) POZEW O ROZWÓD w imieniu .

Odpowiadając na pozew o rozwód, należy złożyć własne wnioski dotyczące winy: wniosek o oddalenie powództwa, kiedy pozwany nie wyraża zgody na rozwód; wniosek o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, kiedy pozwany wyraża zgodę na rozwód i nie chce, by sąd zajmował się winą małżonków w rozpadzie pożyciarozwód bez obecności pozwanego?.

Za 2 dni mam pierwszą sprawę rozwodową.. W tym stanie rzeczy, na mocy art. 56 § 1 i art. 57 § 2 k.r.o., Sąd rozwiązał małżeństwo stron przez rozwód bez orzekania o winie, jak w pkt I. sentencji wyroku.. Na przestrzeni tego czasu doszło tylko do jednej pojednawczej rozprawy, .rozwód bez pozwanego ..

Pod warunkiem jednak, że w tym okręgu nadal stale przebywa chociaż jedno z nich.Pozwany nie pojawiając się na rozprawie sam pozbawia się środków obrony.. Dla powoda w sprawie o rozwód ważne jest także to, że bez udziału w sprawie pozwanego nie będzie możliwym uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie.Pozwany wyraził zgodę na rozwód..

można w tym miejscu wskazać, że podjęcie przez pozwanego pracy za granicą rozpoczęło rozkład pożycia, gdyż spowodowało jego stałą nieobecność przy powódce, wynikającą z wyznaczonego czasu pracy..

2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), a orzeczenie takie wywołuje skutki, jak gdyby żaden z małżonków winy nie ponosił.Wzór pozwu rozwodowego bez orzekania o winie stron Wrocław, dnia 03.01.2014 Sąd okręgowy XII Wydział Cywilny Rodzinny we Wrocławiu(1) ul. I tu pytanie..

Brat się zgadza oczywiście, ustalona jest kwota alimentów na dzieci.. Być może oboje czujecie, że każde z Was ma swoje “za uszami”, a być może uznałaś, że po prostu szkoda Ci życia na szarpanie się .Zobacz również: Rozwód – z orzekaniem czy bez orzekania o winie..

W sytuacji, gdy wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie, bądź sąd ustalił winę obojga małżonków, były współmałżonek, który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego rozwiedzionego małżonka środków utrzymania.

Sprawa o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie trwa z reguły znacznie krócej, niż postępowanie z orzekaniem o winie.. Żona nie .W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd w wyroku kończącym sprawę orzeknie o zwrocie 300,00 zł i obciążeniu pozwanego kwotą 150,00 zł..

W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty (tj. 600,00 zł) połowę wpisu, czyli 300,00 zł.Pozew o rozwód bez orzekania o winie – elementy pisma Określenie sądu i wskazanie wydziału..

Witam.. Małżonek ponoszący winę za rozkład pożycia ma obowiązek alimentacyjny:Zdarza się, że małżonek pozwany o rozwód nie stawia się na rozprawę lub też grozi, że się na rozprawie nie pojawi, ponieważ uważa, że sąd wtedy nie będzie mógł dać rozwodu.

Taka groźba może być także połączona z szantażem – „jeśli wniesiesz o rozwód z mojej winy, to ja nie przyjdę na rozprawę.Pojawię się tylko wtedy, jeśli rozwód będzie bez orzekania o .

W takim bowiem przypadku nie zachodzi domniemanie poinformowania pozwanego o terminie rozprawy, a więc sąd nie może przeprowadzić postępowania pod nieobecność takiej osoby, jedynym zaś rozwiązaniem, poza zdobyciem aktualnego adresu pozwanego, jest ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.Rozwód a nieobecność pozwanego .. Pozew rozwodowy w cenie od 199 złotych*; Pozew gotowy do wniesienia do sądu * tylko przy rozwodzie małżonków bezdzietnych, bez orzekania o winie, cena nie zawiera kosztów sądowych.Co oznacza zapis o nieobecności na sprawie rozwodowej i wydanie wyroku zaocznego, jeśli chcę go umieścić w pozwie o rozwód bez orzekania o winie?. Ponieważ każdy z małżonków domagał się zaniechania orzekania o winie, Sąd orzekł zgodnie z ich żądaniem..

Należy jednak pamiętać, że sąd może taki wyrok wydać tylko gdy zachodzą przesłanki do jego orzeczenia, czyli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia stron.Alimenty a rozwód bez orzekania o winie.. Nie musicie wyjaśniać dlaczego podjęliście decyzję o nie dochodzeniu, które z Was ponosi odpowiedzialność za rozpad pożycia..

Znaczna część pozwów o rozwód z orzekaniem o winie kończy się rozwodem bez orzekania o winie, albowiem każda ze stron ma prawo do zmiany swojego stanowiska w toku postępowania.

See also:  Alimentowanie syna

Trzeba pamiętać o tym, że jeśli nie zaznaczymy w pozwie (jeśli jesteśmy powodem), odpowiedzi na pozew (jeśli jesteśmy pozwanym) lub nie powiemy na rozprawie, że zgadzamy się na rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie sam (z urzędu) mógł udzielić rozwodu bez wskazywania winnego (lub winnych) rozpadu małżeństwa.eRozwód – indywidualny pozew rozwodowy..

– napisał w Sprawy rodzinne: Witam !. Częstym problemem dla osób decydujących się na wystąpienie z powództwem o rozwód jest niepewność co do zachowania drugiego małżonka, zwłaszcza w sytuacji gdy sam rozwód jest sporny, a druga strona wręcz grozi, że „nie da rozwodu” lub nie będzie uczestniczyła w postępowaniu.

Prosiłabym o poradę, jak sformułować pozew o rozwód bez orzekania o winie gdy mąż jest za granicą, tak aby ten rozwód uzyskać na jednej rozprawie i bez obecności pozwanego.. składam pozew o rozwód z orzekaniem o winie męża.Maż pije,awanturuje sie.Niedługo minie rok jak nie pracuje.Mieszkamy w jednym domu,ale całe szczęscie sa 2 wejscia do niego.

On w tej chwili mieszka w tej jeszcze nie wyszykowanej,po .Pomimo bowiem niestawiennictwa pozwanego czy też w sytuacji gdy pozwany nie bierze udziału w rozprawie – sąd może wydać wyrok, w którym orzeknie rozwód.. Chcą się rozwieść z żoną z pewnych przyczyn żona wnosi w Polsce pozew o rozwód bez orzekania o winie..

Nieprzedstawienie swojego stanowiska, niezłożenie wniosków dowodowych to prosta droga do przegranego procesu.. Za 2 dni mam pierwszą sprawę rozwodową.. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną oraz prowadzimy porady prawne z zakresu spraw rodzinnych.

Orzekanie o winie wiąże się zazwyczaj z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego i skomplikowanego postępowania dowodowego.. Czy może zostać orzeczony rozwód pod jego nieobecność?Rozwód z orzeczeniem o winie to znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały proces niż rozwód bez orzekania o winie.

Podczas rozprawy sąd nie tylko ostatecznie decyduje o tym, jaki wyrok powinien zapaść, ale także ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez strony.granicami kraju.. Mając na uwadze to, że rozprawy wyznaczane są średnio co 2 – 3 miesiące, sprawa o rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się .

Jak zadać pytanie; Korzyści.. Czy uda się to zakończyć na pierwszej rozprawie?. W takim przypadku sąd może rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie (podstawa prawna art. 57 par.. Witam.. Tak jest, bo sąd nie prowadzi długotrwałego postępowania dowodowego w celu ustalenia winy za rozkład pożycia.Rozwód a nieobecność pozwanego.. W praktyce oznacza to, iż powód otrzyma zwrot 300,00 zł od sądu i 150,00 zł od byłego już małżonka – każdy z małżonków za rozwód bez orzekania o winie zapłaci 150,00 zł.Szybki rozwód..

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie

Bardzo często moi klienci, którzy zdecydowali się na uruchomienie sprawy rozwodowej, zadają mi pytanie:  – ,,Co w sytuacji, kiedy pozwany małżonek nie będzie stawiał się na sprawę rozwodową lub nie zajmie żadnego stanowiska/ nie złoży odpowiedzi na pozew?  Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Na to pytanie odpowiem w niniejszym wpisie.

 Czy sąd może orzec rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie ?

Zdarza się często, że małżonek pozwany w sprawie o rozwód z powodów zarobkowych przebywa na stałe za granicą. Bywa też, że pozwany po prostu umyślnie utrudnia postępowanie sądowe przyjmując bierną postawę. Przyczyny braku stawiennictwa pozwanego na rozprawie bywają różnorodne. Ale czy rzeczywiście sąd w takiej sytuacji nie będzie mógł zakończyć postępowania sądowego i wydać wyrok ?

Rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie  – Wyrok zaoczny

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego tj. art. 428 k.p.c., rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątkiem jest niestawiennictwo strony powodowej na pierwszym posiedzeniu sądowym.

Posiedzenie to jest wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy. Jednocześnie przepisy stanowią, że w sprawie rozwodowej obligatoryjne jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Oznacza to, że sąd taki dowód musi przeprowadzić.

Jednakże, co w tym przypadku jest najważniejsze, tak jak w każdej innej sprawie cywilnej, w sprawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny. Jeżeli pozwany nie stawi się na rozprawie albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie.

Przesłanką więc wydania przez sąd wyroku zaocznego jest bierność strony pozwanej w procesie sądowym.

Postępowanie dowodowe w przypadku niestawiennictwa pozwanego.

Czy sąd orzeknie rozwód w sytuacji niestawiennictwa pozwanego na rozprawie? Odpowiadając więc na postawione wcześniej pytanie, pomimo niestawiennictwa pozwanego czy też w sytuacji bierności pozwanego na sprawie rozwodowej, sąd może wydać wyrok, w którym orzeknie rozwód – wyrok zaoczny, który ma moc normalnego wyroku.

Należy jednak pamiętać, że sąd może wydać wyrok tylko gdy zachodzą przesłanki do jego orzeczenia. W przypadku żądania rozwodu, ma to miejsce, kiedy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jednocześnie, sąd nie może wydać wyroku zaocznego jedynie w oparciu o twierdzenia  powoda.

W tym celu musi przeprowadzić postępowanie dowodowe a także przesłuchać powoda w charakterze strony. Sam fakt, że sąd nie przesłucha, z przyczyn opisanych wyżej, pozwanego nie oznacza, że w ogóle nie przeprowadza się dowodu z przesłuchania stron. W takiej sytuacji sąd po prostu ograniczy ten dowód do przesłuchania jednej ze stron.

Czyli strony powodowej na okoliczność zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Czytaj więcej w kategorii: Rozwód

Sytuacja strony pozwanej.

Strona pozwana nie pojawiając się na rozprawie rozwodowej lub nie zajmując żadnego stanowisk wiele ryzykuje.

 • Po pierwsze, sąd nie może zweryfikować tego co twierdzi strona powodowa..
 • Po drugie  sprawa rozwodowa może  zakończyć się dla pozwanego w negatywny dla niego sposób (np. orzeczeniem jego winy)

Jeżeli więc podjąłeś/podjęłaś już decyzję o tym, że nie będziesz czynnie uczestniczył w procesie rozwodowym po stronie pozwanej, rozważ czy nie przedłożyć w sądzie odpowiedzi na pozew, w której przedstawisz swoje stanowisko w sprawie oraz dowody na ich poparcie. Należy to zrobić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy  nie zgadzasz się z twierdzeniami powoda zawartymi w pozwie.

Unikanie Sądu to nie najlepszy pomysł

Jeśli zatem nie chcesz stawiać się na sprawie rozwodowej w sądzie lub nie zgadzasz się na rozwód, unikanie Sądu nie jest najlepszym pomysłem.

 Może się bowiem okazać, że sprawa zakończy się na pierwszej rozprawie wydaniem wyroku zaocznego. Ma on, jak już wcześniej wskazałam, takie same skutki jak tradycyjny wyrok.

W takiej sytuacji warto by było również rozważyć ustanowienie w sprawie profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj również: Podział majątku wspólnego na sprawie rozwodowej. Czy można go dokonać?

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż jako pozwany ma Pan prawo do wniesienia odpowiedzi na pozew. Powyższe uprawnienie wynika z art. 207 K.p.c. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione.

W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. W wypadkach, o których mowa powyżej, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

Co istotne, niewniesienie odpowiedzi na pozew skutkować będzie tym, że podnoszone na późniejszym etapie postępowania ewentualne Pana twierdzenia i dowody sąd pominie, z uwagi na spóźnienie.

Skuteczne wywiedzenia twierdzeń i złożenie dowodów wymagałoby od Pana uprawdopodobnienia, że nie zgłosił ich Pan w odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Ponadto jeżeli nie wypowie się Pan w sprawie żądań małżonki, wówczas sąd może zastosować przepis art. 230 K.p.c., zgodnie z którym gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane.

Nadto pragnę zauważyć, iż brak odpowiedzi na pozew, jak również nieobecność w czasie rozprawy skutkować może wydaniem wyroku zaocznego.

See also:  Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Zaświadczenie o Pana zarobkach jest zapewne potrzebne do ustalenia, czy Pańskie możliwości zarobkowe i majątkowe pozwalają na ustalenie alimentów w żądanej przez żonę kwocie (mniemam, że takie żądanie znalazło się w pozwie).

Jeżeli zdecyduje się Pan złożyć odpowiedź na pozew lecz po upływie 14 dni, wówczas zgodnie z art. 207 § 7 K.p.c. pismo to zostanie do Pana zwrócone.

Nie musi Pan odpowiedzieć na pozew o rozwód. Może Pan się stawić na rozprawę i wówczas wskazać, iż ma Pan świadomość swojej bierności, ale zgadza się Pan ze wszystkimi żądaniami zawartymi w pozwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka?

Często jeden z małżonków straszy drugiego, że „nie da mu rozwodu”. Twierdzi też, że nie zamierza odpowiadać na pozew rozwodowy ani pojawiać się na rozprawie. Czy należy obawiać się, że uniemożliwi to orzeczenie rozwodu? Niekoniecznie, ponieważ istnieją prawne możliwości wyjścia z takiego kryzysu. W sprawie o rozwód może bowiem zapaść tzw. wyrok zaoczny.

Tak jak w każdej innej sprawie do której zastosowanie mają przepisy procedury cywilnej, Sąd może w sprawie o rozwód wydać wyrok zaoczny. Kiedy tak się dzieje? Ogólną zasadę wydania wyroku zaocznego znajdziemy w art.

340 § 1 k.p.c., zgodnie z którym Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli mimo niezłożenia odpowiedzi na pozew skierowano sprawę do rozpoznania na rozprawie, a pozwany nie stawił się na tę rozprawę, albo mimo stawienia się nie bierze w niej udziału.

Zgodnie z poglądem utrwalonym w orzecznictwie, także w sprawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny.

Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy, który orzekł, że: „Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny” (uchwała 7 sędziów z dnia 12 maja 1952 r., sygn. akt C 1572/51).

Przy założeniu zatem, że pozwany otrzymał odpis pozwu wraz z wezwaniem do stawiennictwa i został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy, a pomimo to nie stawił się w sądzie, ani też nie złożył odpowiedzi na pozew, otwiera się możliwość wydania wyroku zaocznego.

Wydanie wyroku zaocznego nie musi nastąpić na pierwszej rozprawie. Jeżeli na rozprawę wyznaczono więcej niż jedno posiedzenie, wydanie wyroku zaocznego jest możliwe, o ile nadal istnieją ku temu podstawy, tj.

pozwany, mimo prawidłowego powiadomienia, nie stawił się również na kolejne terminy rozpoznania sprawy albo mimo stawienia się nie brał udziału w postępowaniu.

Jeżeli zatem w chwili zamknięcia rozprawy występują przesłanki wydania wyroku zaocznego, sąd może go wydać niezależnie od tego, ile było posiedzeń przeznaczonych na rozpoznanie danej sprawy (Komentarz do art. 339 KPC, T. IA red. Góra-Błaszczykowska 2020, wyd. 3/Góra-Błaszczykowska, Legalis).

W sprawie o rozwód nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych, ponadto w sprawach tych nie jest możliwe wydanie wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym (art. 431 k.p.c.).

W przypadku postępowania o rozwód Sąd rozwodowy musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, ponieważ przy biernej postawie pozwanego nie może z góry uznać za prawdziwe twierdzeń powoda (tak dzieje się w przypadku większości postępowań cywilnych, np. o zapłatę).

Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

W praktyce zatem Sąd przesłucha świadków zgłoszonych przez powoda, samego powoda, zasięgnie opinii kuratora sądowego (w celu ustalenia warunków w których żyją i wychowują się dzieci stron), a dopiero później wyda wyrok rozwodowy.

Co w końcu istotne, bez udziału pozwanego w sprawie nie będzie możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie. Taki wyrok może bowiem zapaść tylko i wyłącznie wówczas, gdy wnioskują o to obie strony postępowania (art. 57 § 2 k.r.o.

stanowi, iż tylko na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie.). Sąd nie może domniemywać zgody drugiego małżonka na rozwód bez orzekania o winie.

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny w sprawie o rozwód? | Anczewska i Puńko

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód – o tym, kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny, pisaliśmy tutaj. Omówiliśmy także, jak złożyć skutecznie sprzeciw od wyroku zaocznego.

Postępowanie rozwodowe jest natomiast regulowane w wielu kwestiach w sposób szczególny i odmienny. Nie wszystkie przepisy procedury cywilnej mają zastosowanie w sprawie o rozwód.

Do tego, często jeden z małżonków straszy drugiego, że nie da mu rozwodu. Twierdzi też, że nie będzie brał udziału w procesie rozwodowym. Może się zdarzyć i taka sytuacja, że nie wiadomo gdzie przebywa współmałżonek.

Nie da się ustalić jego adresu.

W konsekwencji, pytanie, czy możliwe jest wydanie wyroku zaocznego w sprawie rozwodowej jest całkiem zasadne.

Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny w sprawie o rozwód?

Ogólną zasadę do wydania wyroku zaocznego znajdziesz w przepisie art. 339 § 1 k.p.c. Sąd wyda wyrok zaoczny, jeżeli pozwany:

 • nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę;
 • mimo stawienia nie bierze udziału w rozprawie.

Ważne jest, aby pozwanemu doręczono na właściwy adres odpis pozwu i zawiadomienie o terminie rozprawy. W przeciwnym razie nie będzie podstaw do wydania wyroku zaocznego.

Wyrok zaoczny w procesie rozwodowym

Bez wątpienia w spawie o rozwód Sąd może wydać wyrok zaoczny. Stanowisko w tej sprawie zajął bowiem Sąd Najwyższy.

W uchwale 7 sędziów z dnia 12 maja 1952 r. sygn. akt C 1572/51 orzekł, że: ,Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny”.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód, a regulacje szczególne

Podkreślić należy, że nie wszystkie przepisy dotyczące wydania wyroku zaocznego mają zastosowanie w postępowaniu rozwodowym.

Warto zatem, abyś wiedział że:

 • W sprawie o rozwód Sąd nie może zastosować art. 339 § 2 k.p.c. i przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych, które przytoczył w pozwie lub w pismach procesowych,
 • W postępowaniu rozwodowym Sąd jest zawsze zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, o czym stanowi przepis art. 431 k.p.c.
 • Postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego. Jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. W razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną – art. 441 k.p.c.
 • Wyrokowi zaocznemu w sprawie o rozwód nie można nadać rygoru natychmiastowej wykonalności

Istotne jest również to, że bez udziału w sprawie pozwanego małżonka, nie jest możliwe uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie stron. Zgodnie bowiem z art.

57 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd zaniecha orzekania o winie jedynie na zgodny wniosek stron. Bezsprzecznie zatem żądanie w tym zakresie musi zostać złożone przez obie strony procesu.

Sąd nie może domniemywać zgody drugiego małżonka na rozwód bez orzekania o winie, tylko dlatego, że nie bierze on udziału w postępowaniu.

Więcej informacji o postępowaniu rozwodowym możesz uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z Adwokatem lub Radcą Prawnym od rozwodów.

Może cię również zainteresować:

Pozew o rozwód – jak i gdzie złożyć pozew rozwodowy?Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie?

Może cię zainteresować także:

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Rozwód bez udziału pozwanego Rozwody Częstochowa

Zdarza się, że małżonek pozwany o rozwód w Częstochowie nie stawia się na rozprawie albo wręcz grozi, że się na niej nie pojawi. Czy należy się tym przejmować? Czy wydanie wyroku rozwodowego bez fizycznej obecności pozwanego jest w ogóle możliwe?

See also:  Wydawanie dziecka partnerowi matki

Dlaczego współmałżonek nie pojawia się na rozprawie?

Nieobecność pozwanego na rozprawie miewa różne przyczyny. Zdarza się, że współmałżonek może przebywać za granicą, albo próbuje takim działaniem utrudnić przebieg postępowania rozwodowego.

Nie ulega wątpliwości, że najlepiej, gdy każda ze stron zajmuje konkretne stanowisko w tej sprawie. Pozwany może wówczas napisać, że wnosi o oddalenie pozwu, albo wręcz przeciwnie – chce rozwodu z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których małżonkowie mają wyjątkowo złe relacje i dążą do uniknięcia jakiejkolwiek konfrontacji, także tej w sądzie. Niekiedy osoby pozostające w związku małżeńskim całkowicie też tracą ze sobą kontakt. Co dalej?

Pozwany nie pojawia się w sądzie

Jeśli pozwany małżonek nie złoży odpowiedzi na otrzymany pozew lub/i nie podejmie żadnych działań w postępowaniu, wtedy sąd może wydać wyrok zaoczny. Sprawa rozwodowa nie jest bowiem uzależniona od obecności pozwanego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, przy czym jeśli któraś ze stron nie stawi się na rozprawę pomimo wezwania i nie usprawiedliwi swojej nieobecności sąd może przesłuchać tylko stronę obecną i pominąć dowód z przesłuchania strony nieobecnej, bowiem zgodnie z art. 428 k.p.c. rozprawa rozwodowa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Wyjątek stanowi tutaj jedynie niestawiennictwo powoda na pierwszym posiedzeniu sądowym. Jeśli do tego dojdzie, wówczas postępowanie zostanie zawieszone.

Czy pozwany ponosi konsekwencje niestawiennictwa w sądzie?

Sąd może nałożyć na stronę grzywnę. Nie ma jednak żadnych zapisów mówiących, że pozwany musi pojawić się  na rozprawach o rozwód w Częstochowie.

W praktyce, jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy podczas swojej nieobecności, ani nie składał wyjaśnień ustnie lub na piśmie, nie stawił się na rozprawę albo pomimo stawienia się nie brał w niej udziału, sąd może po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, wydać wyrok zaoczny.

Czym jest wyrok zaoczny?

Wyrok zaoczny jest wydany pod nieobecność pozwanego. Zapada wówczas, gdy pozwany pozostaje bierny wobec toczącego się postępowania o rozwód lub alimenty w Częstochowie. W praktyce oznacza to, że nie składa odpowiedzi lub nie pojawia się na rozprawach.

Sąd może taki wyrok wydać tylko wtedy, gdy zachodzą przesłanki do jego orzeczenia, a zatem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Aby tego dowieść, należy przeprowadzić postępowanie dowodowe.

W tym przypadku nie wystarczą więc same zeznania powoda. Warto jednak pamiętać, że pozwany, nie pojawiając się na rozprawie, na własne życzenie pozbawia się środków obrony.

Brak przedstawienia wniosków dowodowych czy po prostu własnego stanowiska w sprawie to najkrótsza droga do przegranej.

O czym jeszcze należy pamiętać? Wydanie wyroku zaocznego musi zostać poprzedzone prawidłowym zawiadomieniem pozwanego o toczącym się postępowaniu.

W praktyce oznacza to, że należy skutecznie doręczyć odpis pozwu rozwodowego i wezwanie na rozprawę.

Skuteczne doręczenie jest wówczas, gdy korespondencja z dokumentami zostaje skierowana na adres, pod którym pozwany może bez problemów podjąć przesyłkę.

Czy powód może nie pojawić się w sądzie na rozprawie rozwodowej

Powód w pierwszym piśmie procesowym, może złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod jego nie obecność, jednak wniosek taki nie będzie wpływał na możliwość zastosowania przez sąd rygoru wyartykułowanego w art. 428 § 1 k.p.c. tj. mimo złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność powoda, sąd może zawiesić postępowanie.

Skutku braku stawiennictwa powoda na rozprawie rozwodowej można uniknąć, poprzez ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, który będzie zastępował stronę na posiedzeniu sądu.

 Podobnie rzecz ma się z pozwanym, nawet jeśli nie stawi się on osobiście na pierwszej rozprawie rozwodowej, a będzie zastępowany przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika, postępowanie nie zostanie zawieszone.

Możliwość udziału Stron na rozprawie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (rozprawa zdalna)

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”:

 1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;
 2. od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;
 3. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego, a przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;

Na wniosek strony lub osoby wezwanej zgłoszony na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego sąd zapewni jej możliwość udziału w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli strona lub osoba wezwana wskaże we wniosku, że nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu zdalnym poza budynkiem sądu.

W świetle powyższych regulacji, przeprowadzenie rozprawy nawet, jeśli powoda lub pozwanego nie ma w kraju np.

 z uwagi na pracę zagranicą bądź z uwagi na inne okoliczności, które uniemożliwiają osobiste stawiennictwo w sądzie rozprawa może odbyć się, a strony jeśli tylko dysponują dostępem do komputera i siecią Internet, po złożeniu stosownego wniosku mogą w niej uczestniczyć nawet z drugiego końca świata.

Wprawdzie przytoczone regulacje obowiązują w trakcie trwania epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego i rok po ich ustaniu, to wydaje się że możliwość brania zdalnego udziału w rozprawach pozostanie z nami już na stałe.

Wyrok zaoczny w sprawie o rozwód

Często wnosząc pozew o rozwód zastanawiamy się, co będzie jeżeli druga strona nie będzie brała czynnie udziału w postępowaniu – odbierała korespondencji, stawiała się na rozprawy. Czy w takiej sytuacji możliwe jest wydanie przez Sąd rozstrzygnięcia?

 1. Kiedy Sąd może wydać wyrok zaoczny?

Przesłanki do wydania wyroku zaocznego przewidziane są w art. 339 § 1 k.p.c.

, zgodnie z którym Sad wyda wyrok zaoczny, jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze udziału w rozprawie.

Warto zaznaczyć, iż aby Sąd mógł wydać zaoczny, musi nastąpić prawidłowe zawiadomienie pozwanego o toczącym się procesie, przy jednoczesnym doręczeniu mu pozwu.

 1. Kiedy brak jest podstaw do wydania wyroku zaocznego?

Brak możliwości wydania wyroku zaocznego następuje wówczas, gdy pozwany zajmie stanowisko procesowe – np. oświadczy że nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie, nawet jeżeli nie jest to poparte żadną argumentacją.

Nie można także wydać wyroku zaocznego także, gdy pozwany zażąda przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność. Nie jest możliwe wydanie wyroku zaocznego również wtedy, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające Sądowi wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia – np.

przesłanki uzasadniające odrzucenie pozwu, niewłaściwość rzeczowa Sadu, czy przesłanki uzasadniające obligatoryjne zawieszenie postępowania.

 1. Możliwość wydania wyroku zaocznego w sprawie rozwodowej.

Możliwość taką potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 maja 1952 roku (sygn. akt C 1572/51). Zgodnie ze wskazaną uchwałą, jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy pod swoją nieobecność, na rozprawę nie stawił się, albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest zaoczny.

Podkreślić jednak należy, że w sprawach o rozwód nie znajduje zastosowania art. 339 § 2 k.p.c.

, zgodnie z którym w przypadku gdy pozwany nie stawił się na rozprawę albo mimo stawienia nie bierze w jej udziału, przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanemu przed rozprawą.

Powyższe zobowiązuje Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego – zgodnie z art. 431 k.p.c. W sprawie o rozwód zatem, Sąd jest zawsze zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jego cel zaś jest określony w art. 441 k.p.c.

, zgodnie z którym postępowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyny, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Ważne! Wyrokowi zaocznemu w sprawie o rozwód nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności, nie można również żądać nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi rozwodowemu w zakresie zasądzonych w nim roszczeń. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.