Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec ich dzieci stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Powinność tą jako treść władzy rodzicielskiej w zakresie pieczy nad osobą dziecka ustanawia art. 96 zd. 2 KRO.

Obowiązek alimentacyjny obejmuje nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale w miarę potrzeby także środków wychowania.

Dostarczanie środków utrzymania to w powszechnym rozumieniu tego wyrażenia zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku i w rodzinie, leków itp.

Dostarczanie środków wychowania zaś obejmuje powinność starań o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia, zapewnienie dostępu do dóbr kultury. Środki te służą zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych.

Żaden przepis ustawy jednak nie precyzuje w jakiej postaci mają być spełniane świadczenia alimentacyjne, zarówno te przeznaczone na zaspokojenie potrzeb utrzymania jak i wychowania.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojcaAlimenty na dziecko od ojca zarabiającego minimalną pensję i wynagrodzenie w pracy Poznań

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci ma zatem dwojaką postać: wyraża się świadczeniami o charakterze materialnym oraz osobistymi staraniami o jego utrzymanie i wychowanie. Zgodnie bowiem z treścią art.

135 § 2 KRO wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, może polegać także, w całości lub części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Okoliczności konkretnego stanu faktycznego są podstawą do oceny, czy osobiste starania wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości czy tylko w części.

Zależeć to będzie w głównej mierze od tego jak dalece dziecko absorbuje wychowawczo jedno z rodziców, co pozostaje w ścisłym związku z wiekiem i jego stanem zdrowia.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane na podstawie wieku, stanu zdrowia, wykształcenia, miejsca pobytu dziecka, jego wymagań żywieniowych oraz innych potrzeb konsumpcyjnych, warunków mieszkaniowych, możliwości zarobkowych dziecka oraz osób zobowiązanych do jego utrzymania, mając na względzie treść art. 96 KRO oraz przede wszystkim okoliczności konkretnego przypadku.

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 KRO).

Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane na podstawie wieku, stanu zdrowia, wykształcenia, miejsca pobytu dziecka, jego wymagań żywieniowych oraz innych potrzeb konsumpcyjnych, warunków mieszkaniowych, możliwości zarobkowych dziecka oraz osób zobowiązanych do jego utrzymania, mając na względzie treść art. 96 KRO oraz przede wszystkim okoliczności konkretnego przypadku.

W szczególności usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a także od zasady równej stopy życiowej. Pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez sąd wysokości alimentów.

Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1970 r., III CRN 350/69, opublikowane w OSNCP 1970, nr 2, poz. 15 i orzeczenie SN z dnia 20 stycznia 1972 r. , III CRN 470/71, I..

Pr 1972, nr 1-2, poz. 15). Możliwości zarobkowych i majątkowych nie należy przy tym utożsamiać z wysokością faktycznych zarobków, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i wykorzystuje wszystkie swoje siły umysłowe i fizyczne.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Ważnym również jest, iż zaspokajanie w ramach obowiązku alimentacyjnego potrzeb swoich dzieci nie doznaje ograniczeń, w szczególności takich, które ze względu na stopień uciążliwości materialnej chroniłyby zobowiązanego od świadczeń. Przeciwnie, jest on zmuszony znieść tę uciążliwość nawet kosztem obniżenia swojej stopy życiowej. Wysokość alimentów powinna zaś być określona na takim poziomie, aby nie doprowadzić jedynie do niedostatku zobowiązanego.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojcaAlimenty na dziecko od ojca zarabiającego minimalną pensję i wynagrodzenie w pracy Poznań

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W dniu 1 czerwca A. T., działając w imieniu i na rzecz małoletniego powoda J. T. wniosła pozew o zasądzenie alimentów od ojca dziecka – P. K. w kwocie po 1.000 zł miesięcznie na rzecz małoletniego J. T., począwszy od dnia wniesienia pozwu oraz o zasądzenie alimentów w wysokości 1.350 zł miesięcznie za okres poprzedzający wytoczenie powództwa.

Zdaniem przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda koszty wyżywienia mał. powoda i jej samej od czasu porodu wynoszą 900 zł miesięcznie. Początkowo koszty wyżywienia matki mał.

syna karmionego piersią, były również w całości kosztami wyżywienia małoletniego powoda, gdyż to od sposobu, ilości i jakości odżywiania matki zależała ilość i jakość pokarmu dostarczanego dziecku. Aktualnie małoletni oprócz karmienia piersią przyjmuje posiłki w postaci kaszek, przecierów i musów. Zdaniem A. T.

średni miesięczny koszt zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małoletniego kształtuje się następująco: wydatki na wyżywienie – ok.

200 zł, odzież i obuwie – 250 zł, środki higieny, pielęgnacji i czystości – 300 zł, leki, witaminy, lekarz – 50 zł, koszty mieszkania (opłaty za wodę, prąd, podatek i śmieci w przeliczeniu na ilość osób – 100 zł, opał – 150 zł, zabawki i przybory edukacyjne 150 zł, opłata za tv – 27,50 zł, koszty przejazdów z małoletnim m.in. do przychodni i rodziny – 200 zł, gaz w butli – 25 zł. Łączny szacowany miesięczny koszt utrzymania małoletniego powoda wynosi zdaniem A. T. wynosi ok. 1.455 zł.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojcaAlimenty na dziecko od ojca zarabiającego minimalną pensję i wynagrodzenie w pracy Poznań

A. T. wskazała, że na jej miesięczne koszty utrzymania składają się wydatki na: wyżywienie – ok. 700 zł, odzież i obuwie – ok. 300 zł, środki czystości i higieny – ok. 150 zł, leki i witaminy – ok.

150 zł, koszty mieszkania (opłaty za wodę, prąd, podatek i śmieci) 4 osoby) – 100 zł, opał – 150 zł, opłatę za tv – 27,50 zł, paliwo – 200 zł, gaz w butli – 25 zł, telefon – 55 zł. Ponadto A. T.

wskazała, że ponosi roczne koszty: ubezpieczenia samochodu – 631 zł, przegląd techniczny samochodu – 99 zł, naprawy samochodu, wymiany części, przeglądów okresowych – 1.200 zł, sprzęt AGD i RTV, okulary – ok. 1.200 zł, raz na dwa lata, wyjazdy wakacyjne letnie i zimowe z synem – 2.

400 zł, prezenty dla syna z tytułu urodzin, świąt wielkanocnych i bożonarodzeniowych – 600 zł. W związku z powyższym średni śródroczny miesięczny koszt swego utrzymania A. T. wyliczyła na kwotę ok. 2.365 zł

W niniejszej sprawie, w ocenie Sądu, analiza zgromadzonego materiału procesowego wskazuje, że powództwo małoletniego zasługiwało na częściowe uwzględnienie – w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego znajduje się płacenie alimentów w wysokości po 700 zł miesięcznie na rzecz małoletniego powoda.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

 • – odzież i obuwie ok. 200 zł
 • – wyżywienie – ok. 200 zł
 • – pieluchy, kremy, oliwki, chusteczki, środki higieny – ok. 150-200 zł,
 • – zabawki – ok. 100 zł miesięcznie;
 • – leki, witaminy, lekarzy – ok. 50 zł
 • – paliwo ok. 200 zł miesięcznie
 • – opłatę za tv – 27,50 zł miesięcznie,
 • – żłobek i radę rodziców – 375 zł,
 • – opłaty za gaz – 25 zł,

– opłaty za prąd – ok. 31 zł (125 zł opłat miesięcznie w okresie zamieszkiwania 4 osób w domu rodziców A. T.. Z uwagi na wyprowadzkę matki z domu zużycie prądu przypadające na małoletniego nie uległo zwiększeniu),

– opłaty za wodę – ok. 15 zł (60 zł opłat miesięcznie w okresie zamieszkiwania 4 osób w domu rodziców A. T.. Z uwagi na wyprowadzkę matki z domu zużycie wody przypadające na małoletniego nie uległo zwiększeniu),

– opłaty za ogrzewanie domu – ok. 133 zł (4800 zł rocznie: 12 miesięcy: obecnie 3 osoby zamieszkujące w domu. W ocenie Sądu zeznania A. T.

złożone w toku rozprawy z dnia 31 maja zakresie w jakim wskazywała, iż koszt oleju opałowego do pieca wynosi obecnie 1600 zł miesięcznie są niewiarygodne – po pierwsze z tego powodu, iż miały powstać wskutek awarii pieca miałowego, w sytuacji gdy wcześniej zeznawała, iż dom jest opalany olejem opałowym, po wtóre biorąc pod uwagę zasady doświadczenia życiowego – koszt ogrzania domu za kwotę 1600 zł miesięcznie jawi się jako nieprawdopodobny, a ponoszenia wydatków na poziomie 1600 zł miesięcznie za opał A. T. nie wykazała żadnym innym dowodem, a to na niej zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu wyrażoną w art. 6 KC, spoczywał ten obowiązek),

See also:  Skutki wyprowadzki przed rozwodem

– opłaty za okresowe szczepienia, które w większości małoletni już odbył.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Wydatki powyżej kwoty 700zł miesięcznie powinny być finansowane przez matkę małoletniego – jako drugiego z rodziców – albowiem obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach, stosownie do ich aktualnej sytuacji materialnej.

Wysokość zarobków otrzymywanych przez A. T. pozwoli jej na utrzymanie syna w pozostałym zakresie. Pozwany wykazał na rozprawie w dniu 14 stycznia, że oczekiwaniem A. T. w dniu 28.04.

było płacenie przez niego kwoty 700 zł tytułem alimentów na rzecz małoletniego.

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojcaAlimenty na dziecko od ojca zarabiającego minimalną pensję i wynagrodzenie w pracy Poznań

Wynagrodzenie pozwanego wynosi obecnie średnio 3.018,52 zł netto miesięcznie, niemniej w przeszłości było ono wyższe, obecnie jedynie okresowo – w związku z pandemią koronawirusa – w związku ze zmniejszoną ilość zleceń w firmie w której pozwany jest zatrudniony – uległo nieznacznemu obniżeniu.

Dochód pozwanego osiągany na przestrzeni lat 2018-2020 jest stabilny, w przeliczeniu na miesiące wynosił on w roku 2018 – 4351 zł, w 2019 – 4755 zł, w roku 2020 – 4436 zł. Koszty związane z jego zamieszkiwaniem wynoszą obecnie 450 zł miesięcznie, pozostałe koszty związane z utrzymaniem pozwanego wynoszą łącznie ok. 1.

060 zł miesięcznie (paliwo – 500 zł, wyżywienie – 350 zł, telefon 30 zł, odzież i obuwie – ok. 66 zł, higiena – 50 zł, obowiązkowe ubezpieczenie – 63 zł). Dużym obciążeniem finansów pozwanego jest konieczność spłat rat kredytów, niemniej pozwany powyższe zobowiązania zaciągnął już po rozstaniu z A. T.

, musiał więc mieć świadomość, iż konieczność spłat rat kredytu w dużym zakresie zmniejszy jego możliwości finansowe. Pozwany ma zapewnione potrzeby mieszkaniowe, zakup nieruchomości gruntowych i budowa domu nie wydają się więc uzasadnioną potrzebą samotnie gospodarującego P. K..

Pozwany winien mieć świadomość tego, że nie powinien pomnażać swego majątku kosztem zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb swego małoletniego dziecka.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 128, art. 133 § 1 i 135 KRO orzeczono jak w punkcie I sentencji, zasądzając po 700 zł miesięcznie od 1 czerwca tj. od daty wniesienia pozwu, płatne z góry do dnia 10-ego każdego miesiąca, do rak matki małoletniego A. T.

, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat; w pozostałym zakresie oddalając powództwo małoletniego jako bezzasadne. Płacenie alimentów w wyższej wysokości znajduje się obecnie poza zasięgiem możliwości majątkowych i zarobkowych P. K.

; płacenie alimentów ustalonych dotychczas w ramach zabezpieczenia roszczenia świadczy, iż jest to kwota, która pozostaje w zasięgu możliwości majątkowych i zarobkowych pozwanego. Małoletni powód nie ma niezaspokojonych potrzeb z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty.

Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 czerwca 2021 r. III RC 289/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Alimenty na dziecko, od czego zależy ich wysokość? – Paulina Chebel – Kancelaria Adwokacka

Alimenty na dziecko

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Częstą przyczyną sporu między rodzicami jest nie sam fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka wysokość takiego obowiązku alimentacyjnego.

Częstym pytaniem jakie słyszę, udzielając porad prawnych jest pytanie”Ile mogę żądać alimentów na dziecko?” albo z drugiej strony „Ile muszę płacić na dziecko?” Czy wiesz od czego zależy kwota jaką sąd zasądzą tytułem alimentów na dziecko? Czy wiesz skąd wynikają różnice w zasądzanych alimentach na dziecko przez sąd? Co bierze sąd pod uwagę zasądzając alimenty w określonej wysokości na dziecko?

Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu. 

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Tym samym w art. 135 § 1 k.r.o. ustawodawca wskazuje zasadnicze przesłanki, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, a jeżeli obowiązek ten ma charakter świadczenia pieniężnego – jego wysokość. Bowiem jak zostanie jeszcze wskazane poniżej obowiązek alimentacyjny może również przybrać postać osobistych starań rodzica o wychowanie dziecka. 

 • Tym samym wysokość alimentów zależy od dwóch czynników, tj. od:
 • I. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymania alimentów dziecka oraz 
 • II. zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica 
 • Przyjrzyjmy się zatem przesłankom:
 • Ad. I Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka 

Celem świadczenia alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest ustalana w pierwszej kolejności na podstawie oceny usprawiedliwionych potrzeb danego uprawnionego dziecka. Usprawiedliwione potrzeby dziecka są pierwszą, kluczową przesłanką.

Oznacza to, że sąd w sprawie o alimenty w pierwszej kolejności będzie badał i ustalał jakie są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka. 

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka, a w konsekwencji wysokość alimentów jakich można się domagać zależy od wielu czynników, należy bowiem uwzględnić wiek dziecka, stan zdrowia, zainteresowania i zdolności.

 Tym samym zawsze musimy brać pod uwagę usprawiedliwione potrzeby konkretnego dziecka w konkretnym stanie faktycznym.

W prawie polskim nie ma czegoś takiego jak generalna, stała wysokość alimentów, która byłaby zasądzana dla poszczególnych grup wiekowych dzieci.  

Zatem rodzic dochodzący alimentów na dziecko musi wykazać jakie są usprawiedliwione potrzeby jego dziecka, wyliczając ponoszone z tego tytułu wydatki na dziecko. 

Do alimentów zalicza się wydatki, koszty, które zapewniają usprawiedliwione potrzeby dzieci.

Do usprawiedliwionych potrzeby dziecka należą przede wszystkim wydatki związane z wyżywieniem, odzieżą, lekami, środkami higieny osobistej, kosztami mieszkania (opłaty za czynsz, media), rozrywką, edukacją, leczeniem, wyjazdami wakacyjnymi.

 Podany katalog wydatków oczywiście nie jest zamknięty, gdyż wszystko zależy od indywidualnego stanu faktycznego i konieczności ponoszenia usprawiedliwionych kosztów utrzymania danego dziecka. 

Dochodząc alimentów na dziecko należy podać zarówno stałe miesięcznie wydatki, jakie ponoszone są tytułem zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale również wydatki okazjonalne, ponoszone np. raz do roku. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb będzie uzależniony tym samym od cech osobistych uprawnionego do alimentów dziecka.

Kryterium oceny usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka wyznaczają cechy osobiste takiego dziecka jak wiek, stan zdrowia, zainteresowania, zdolności, tak aby zapewniały adekwatny do wieku dziecka jego rozwój fizyczny i duchowy, gdyż rodzice mają obowiązek troszczyć się o rozwój psychiczny i fizyczny swojego dziecka.

 

Kryterium oceny usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka stanowi również standard życia dziecka przed rozstaniem się jego rodziców. Dlatego, że zgodnie z prawem w sprawach o alimenty stosuje się zasadę tzw. równej stopy życiowej. Oznacza, to, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak jego rodzice. 

 1. Ad. II Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica 
 2. Ponadto tak jak to zostało wskazane powyżej, wysokość alimentów na dziecko zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica.
 3. Co to oznacza w praktyce?

Sąd w postępowaniu bada możliwości zarobkowe rodziców dziecka. Przy czym nie chodzi tu jedynie o uzyskiwane przez rodzica dochody, które często w postępowaniach są zaniżane przez rodziców w postaci wykazywania osiągania dochodu jedynie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę czy też często są po prostu nie wykazywane przez fakt pracy „na czarno”.

Zatem wysokość alimentów nie zawsze jest określana tylko i wyłącznie na podstawie wykazywanych aktualnie zarobków rodzica, gdyż te często mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości i mieć na celu jedynie chęć płacenia niższych alimentów.

See also:  Wspólne mieszkanie w kredycie a rozwód

W takich sytuacjach w postępowaniu sąd będzie badał jakie dochody osoba zobowiązana mogłaby uzyskać przy wykorzystaniu w pełni swoich możliwości zarobkowych z uwzgędnieniem jej wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji, średnich płac w danym zawodzie.

 Zatem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody jeśli widać od razu, że są one zaniżane. 

Zatem jeśli rodzic dziecka np. ojciec wykonuje pracę na stanowisku nieodpowiadającym jego wykształceniu i możliwościom zarobkowym, wykazując, że zarabia minimalną krajową, będąc z wykształcenia np.

informatykiem, a mógłby z racji wykształcenia mieć lepiej płatną pracę, albo wykonując pracę w nie pełnym wymiarze pracy w sytuacji gdy praca w pełnym wymiarze godzin jest dostępna na rynku dla osób z jego wykształceniem to wówczas sąd może stwierdzić, że możliwości zarobkowe takiego rodzica są większe i ustalić je na poziomie takim jaki mógłby uzyskiwać gdyby wykonywał pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. 

Stąd jeżeli będzie wykazywał niskie dochody, nieadekwatne do jego wykształcenia i możliwości zarobkowych to wówczas sąd będzie brał pod uwagę nie faktycznie niskie jego aktualne zarobki, tylko jego możliwości, czyli fakt, że może zarabiać więcej, tak aby zaspokojone było usprawiedliwione potrzeby dziecka.  Bowiem rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny wobec swoich dzieci powinien w pełni wykorzystywać swoje siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb swoich dzieci. 

Nadto zgodnie z art. 136 k.r.o.

„Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych„.

Należy podkreślić, że rodzice zobowiązani są do dzielenia się z dzieckiem nawet gdy ich dochody są niewielkie. Nadto przy ustalaniu możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji rodzica sąd może również brać pod uwagę dochody z różnych innych źródeł czy też posiadany majątek przez rodzica dziecka. 

Mając tak ustalony stan faktyczny, tj. ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka oraz zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica należy jeszcze ustalić jak wygląda kwestia sprawowania opieki nad dzieckiem

Dlaczego to ustalenie jest ważne? Dlatego, że prawo dopuszcza realizację obowiązku alimentacyjnego nie tylko w postaci pieniężnej, ale również poprzez podejmowanie osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka. 

Często jest bowiem tak, że dzieckiem zajmuje się tylko matka samotnie wychowująca dziecko, albo też małżonka, która zajmuje się domem, dzieckiem i z tego względu nie pracuje wówczas sąd może przyjąć inne proporcje i przykładowo zobowiązać tego rodzica, który nie sprawuje bieżącej pieczy nad dzieckiem, nie sprawuje nad nim opieki, ma z dzieckiem sporadyczny kontakt –  do uiszczania alimentów w wyższej wysokości.

Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest art. 135 § 2 k.r.o.

zgodnie z którym „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego„.

Zatem rodzic dochodzący alimentów na dziecko może posłużyć się takim argumentem w sądzie, bowiem jak podkreślił Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn.

akt VI RCa 307/19 „Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej lub małoletniego dziecka„.

Pamiętaj, że na wysokość alimentów nie wpływa świadczenie „500+” i inne  

Pamietać należy, że zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wypływają:
1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Tym samym argument rodzica, który chce się uchylić od realizacji swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w postaci tego, że skoro pobierasz świadczenie  „500 +” to on nie musi płacić alimentów, albo będzie płacił je niższe nie ma oparcia w przepisach prawa. 

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, 

Adwokat Paulina Chebel 

Zarobki zobowiązanego do alimentowania ojca

Alimenty na dziecko – jak zbierać dowody i przygotować się do pozwu?

Przyjmując w kancelarii sprawy o alimenty na dziecko, czytając wiadomości od rodziców wnoszących pozwy i słuchając przypadkowych rozmów dotyczących zbierania dowodów na koszty utrzymania dzieci odnoszę często wrażenie, iż narosło sporo niedomówień wokół tematu świadczeń alimentacyjnych. Postaram się więc wyjaśnić najważniejsze kwestie. Zasugerować jak dokumentować koszty utrzymania dziecka i opisać prawidłowe przygotowanie się do złożenia pozwu o alimenty, a właściwie poprawniej to „świadczenia alimentacyjnego”.

Czym są alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (m.in. art. 133 k.r.o.

) Zgodnie z ich treścią do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, zobowiązani są oboje rodzice.

Istotne znaczenie ma tu użyte przez ustawodawcę sformułowanie, że dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie.

Czym jest zdolność do samodzielnego utrzymywania się?

Oznacza, że obowiązek alimentacyjny nie ustaje automatycznie z momentem osiągniecia przez dziecko pełnoletności, lecz trwa do czasu, kiedy nasz syn czy córka zdobędą zdolność do samodzielnego utrzymywania się.

Jeżeli więc dziecko jest już pełnoletnie, ale kontynuuje naukę (w szkole średniej czy na studiach) i nie ma jeszcze możliwości samodzielnego utrzymywania się (podjęcia pracy, osiągania dochodów), to obowiązek alimentacyjny rodziców trwa nadal.

Inaczej oczywiście rzecz się ma, gdy dziecko zakończyło już edukację i mimo potencjalnych możliwości nie podejmuje zatrudnienia – wówczas alimenty nie powinny zostać zasądzone, ewentualnie te już przyznane można będzie uchylić.

Wysokość świadczeń alimentacyjnych – od czego zależy wysokość alimentów?

Zakres obowiązku alimentacyjnego, czyli to w jakiej wysokości alimenty powinny być płacone, zależy od dwóch czynników:

1. od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz

2. od możliwości majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Ważne jest również zachowanie zasady tzw. równej stopy życiowej, która w praktyce oznacza, że dziecko ma prawo żyć na takim samym poziomie, na jakim żyją jego rodzice. Sąd, który wyda wyrok w sprawie o alimenty na rzecz dziecka, kierować się będzie zatem tymi właśnie kryteriami.

Otóż są to wszystkie potrzeby, których zaspokojenie jest niezbędne do prawidłowej i godnej egzystencji. Nie tylko typowe potrzeby biologiczne (np. żywienie), ale również inne potrzeby o charakterze tak materialnym, jak i niematerialnym, gwarantujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny. Innymi słowy rodzic ma obowiązek zapewniać dziecku środki w zakresie:

 • wyżywienia,
 • mieszkania,
 • ubrania,
 • pielęgnacji czy
 • higieny,

ale również w zakresie wychowania dziecka:

 • rozwijać jego umiejętności i pasje,
 • dostarczać rozrywki,
 • zapewniać wypoczynek.
See also:  Przelewanie alimentów z opóźnieniem

Warto pamiętać, że tzw. „usprawiedliwione potrzeby” nie będą takie same w każdym przypadku. Zawsze ustalane są indywidualnie, gdyż przy ich określaniu znaczenie mają osobiste cechy dziecka, m.in. wiek, stan zdrowia, dotychczasowa stopa życiowa oraz inne okoliczności konkretnej sprawy.

Przykładowo: jeśli chodzi o stan zdrowia, to oczywistym jest, że w przypadku dziecka, które choruje przewlekle (powiedzmy na astmę lub jest alergikiem) zakres potrzeb będzie większy, gdyż trzeba ponosić znaczne wydatki na lekarstwa, opiekę medyczną, odpowiednie środki pielęgnacyjne.

Albo inny przykład. Dziecko, które rozwija swój talent sportowy, trenuje intensywnie, jeździ na zawody czy turnieje, ponosi koszty dojazdów, zakupu odzieży sportowej czy odpowiedniego sprzętu, ma więc większy zakres usprawiedliwionych potrzeb niż jego rówieśnik, który nie realizuje tego typu zainteresowań.

Potrzeby dziecka a zarobki rodziców

Usprawiedliwione potrzeby dziecka mogą kształtować się odmiennie w kontekście zasady równej stopy życiowej. Inaczej będzie wyglądała sytuacja, gdy zarobki rodziców dziecka znajdują się na raczej niskim pułapie.

Inaczej, gdy standard życia rodziców jest bardzo wysoki i również do takiego poziomu życia przywykło ich dziecko, które przykładowo uczęszcza na wiele dodatkowych zajęć indywidualnych, często podróżuje zagranicę, ma kosztowne zainteresowania, chodzi do prywatnej szkoły, nosi głównie markowe ubrania itp.

Podsumowując więc zauważamy, że usprawiedliwione i uzasadnione potrzeby dziecka zależą od konkretnej sytuacji faktycznej, a ponadto mogą wzrastać wraz ze wzrostem poziomu życia rodziców dziecka.

Drugim kryterium wyznaczającym zakres obowiązku alimentacyjnego są możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do alimentacji.  Ten aspekt również każdorazowo oceniany jest przez sąd w sposób indywidualny.

W pierwszej kolejności oczywiście sąd bierze pod uwagę średnie wynagrodzenie osiągane przez rodzica z uwzględnieniem wszelkich premii, dodatków, nagród itp. Ewentualnie bierze pod uwagę  dochody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej – zależy co jest źródłem utrzymania zobowiązanego.

Warto wiedzieć, że bardzo często sąd nie opiera się wyłącznie na zarobkach czy dochodach zobowiązanego, ale bierze pod uwagę także potencjalne możliwości uzyskiwania zarobków. Oznacza to, że może się zdarzyć, iż alimenty zostaną zasądzone w wyższej kwocie niż odpowiadająca zarobkom.

Może tak się zdarzyć gdy sąd dojdzie do przekonania, że rodzic nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności czy umiejętności, bo nie podejmuje zatrudnienia albo pracuje z niższym wynagrodzeniem niż jest w jego przypadku możliwe do osiągnięcia.

Ma to znaczenie szczególnie w sprawach, gdy ktoś celowo zaniża swoje dochody, bo chce uniknąć płacenia wyższych alimentów.

Przestrzegam, że taka linia obrony najczęściej jednak okazuje się zawodna. Sąd oceniając możliwości majątkowe, bierze pod uwagę również stan posiadania. Czyli jeśli np.

ktoś jest właścicielem nieruchomości, które przynoszą lub mogłyby przynosić dodatkowe dochody (np. z wynajmu czy dzierżawy) to również są one uwzględniane przy ocenie możliwości majątkowych.

Albo inny przykład: zobowiązany jest udziałowcem w spółce, więc znaczenie będzie tu miała wartość posiadanych udziałów i dochody tego przedsiębiorstwa.

Koszty utrzymania dziecka – jak przygotować się do pozwu o alimenty na dziecko?

Warto pamiętać, że same twierdzenia nie wystarczą, a zestawienie wydatków powinno być należycie udokumentowane i poparte odpowiednimi dowodami.

Dowody na wydatki ponoszone na dziecko

 • Ponieważ istotnym elementem roszczenia są koszty utrzymania dziecka, musimy przedłożyć dowody wskazujące na wysokość ponoszonych na dziecko wydatków w zakresach dotyczących:
 • – edukacji (szkoła, przedszkole ewentualnie żłobek),
 • – wyżywienia,
 • – zakupu odzieży,
 • – ochrony zdrowia (pielęgnacja, higiena, leki),
 • – realizacji zainteresowań i pasji,
 • – rozrywki,
 • – wypoczynku i rekreacji,
 • – wydatków w zakresie mieszkaniowym.
 • Przed wytoczeniem sprawy o alimenty warto więc zgromadzić wszelkie dokumenty, dzięki którym zobrazujemy
 1. Realne bieżące koszty utrzymania dziecka. Dla przykładu będą to rachunki imienne i faktury dotyczące zakupu żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, środków pielęgnacyjnych, zakupu przyborów szkolnych itp.
 2. Do pozwu warto również dołączyć udokumentowane wydatki stałe – comiesięczne np. zaświadczenia ze szkoły, przedszkola czy żłobka, a także potwierdzenia wpłat na obiady, dowody wpłat za zajęcia dodatkowe ewentualnie bilety miesięczne.
 3. Obok wydatków, które mają stały comiesięczny charakter, warto również wykazać te koszty, które ponoszone są jednorazowo wyjazdy wakacyjne, kolonie, ferie, wycieczki szkolne, ubezpieczenie.
 4. Jeżeli ponosimy koszty związane z potrzebami dziecka wynikającymi z jego uzdolnień czy zainteresowań, to warto oczywiście dołączyć zaświadczenia o zajęciach dodatkowych i związanych z tym wydatkami, np. uczęszczaniem dziecka do szkoły muzycznej albo nauką języków obcych, jazdą konną itp.
 5. Jeśli dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne, to jak najbardziej wskazane jest przedłożenie zaświadczeń od lekarza specjalisty (np. od okulisty, wskazanie do uczęszczania na basen, stwierdzenie alergii itp.).
 6. Znaczącym składnikiem kosztów utrzymania dziecka są również wydatki mieszkaniowe. Warto więc przedłożyć dowody opłat czynszowych oraz opłat za media (wodę, prąd, gaz, Internet, opał). Zwracam uwagę, że tu sąd weźmie pod uwagę koszty proporcjonalne do liczby domowników.

Jeśli zdarzy się tak, że nie wszystkie wydatki jesteśmy w stanie udokumentować, można również podać ich szacunkowy koszt.

Dowody na możliwości majątkowe zobowiązanego do płacenia alimentów

Wiadomo, że nie zawsze posiadamy wiedzę o aktualnych zarobkach ojca/matki dziecka lub nie jesteśmy w stanie pewnych faktów wykazać za pomocą odpowiednich dokumentów czy zaświadczeń.

W tym zakresie można złożyć odpowiednie wnioski dowodowe i wówczas sąd zażąda od zobowiązanego wykazania jego dochodów.

Najczęściej sąd zobowiązuje taką osobę do przedłożenia zaświadczeń od pracodawcy, do przedłożenia deklaracji podatkowych oraz wyciągów ze wszystkich posiadanych rachunków bankowych.

Uwaga – wykazanie sytuacji majątkowej w pozwie dotyczy obojga rodziców. Jeżeli to matka domaga się od ojca dziecka alimentów w konkretnej wysokości, to również powinna przedstawić sądowi swoją sytuację: gdzie pracuje, jakie osiąga dochody, jakie ponosi wydatki na własne utrzymanie.

Podsumowanie

Sąd zasądza alimenty w określonej wysokości w zależności od tego jak kształtują się usprawiedliwione potrzeby dziecka i jakie zdolności majątkowe mają jego rodzice.

 1. Sąd kieruje się przy tym oceną zgromadzonego materiału dowodowego, zasadami doświadczenia życiowego i logiki.
 2. Istotne znaczenie ma także okoliczność, w jaki sposób sprawowana jest piecza nad dzieckiem. Jeżeli na co dzień to matka sprawuje opiekę nad synem lub córką, to przyjmuje się, że swój obowiązek alimentacyjny wypełnia częściowo lub nawet w całości poprzez osobiste starania o wychowanie dziecka. Jeśli zatem przykładowo sąd ustali, że potrzeby dziecka kształtują się na poziomie 1500 zł miesięcznie, to jest możliwe, iż alimenty nie zostaną zasądzone od rodziców w częściach równych (po 750 zł), lecz sąd zobowiąże ojca do płacenia alimentów w kwocie odpowiednio wyższej.

Podkreślam, że w każdym postępowaniu o alimenty na dziecko, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Ochroną nie jest objęta wygoda lub interes któregokolwiek z rodziców.

Zapamiętajmy, że do pozwu o zasądzenie alimentów konieczne jest dołączenie odpisu aktu skróconego dziecka.

Taki pozew nie podlega opłacie sądowej. Trzeba jednak określić tzw. wartość przedmiotu sporu – wylicza się ją jako sumę rocznego zobowiązania. Przykładowo, jeśli domagamy się alimentów w wysokości 1 000 zł miesięcznie, to wartość przedmiotu sporu musimy określić na 12 000 zł ( 1 000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy w roku).

Pozew wraz z załącznikami składa się w dwóch egzemplarzach (jeden dla sądu, drugi dla pozwanego) w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka

 1. Od 12 lat skutecznie wspiera prawnie strony procesowe i udziela pomocy prawnej w obszarze świadczeń alimentacyjnych, rozwodów, uregulowania kontaktów z dzieckiem. W kancelarii lub przez telefon doradza i odpowiada na pytania:
 2. Adwokat Agnieszka Cisowska – Chruścicka rozumie, że sprawy alimentacyjne na dzieci wymagają szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.
 3. Kancelaria adwokacka Wrocław, Opole, Kluczbork ☎ 783 670 348

Leave a Reply

Your email address will not be published.