Zdrada męża a rozwód z orzeczeniem o winie

Zdrada męża a rozwód z orzeczeniem o winie

Aby uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie należy przed sądem udowodnić i udokumentować te zachowania współmałżonka, które przyczyniły się do rozpadu związku. Zdrada jest jedynym z najczęstszych powodów rozwodów z orzeczeniem winy. Według statystyk wierności nie dochowuje co drugi mężczyzna oraz co trzecia kobieta wobec czego nie dziwi ilość pozwów o rozwód z orzeczeniem winy właśnie z tego powodu.

– Przypadek Magdy i jej męża to jeden z wielu związków, które doświadczyły zdrady i można powiedzieć poradziły sobie z nią. To, że przez lata tworzyli udany związek oznacza, że zdrada kobiety została wybaczona. Przyszłość przyniosła kolejną zdradę i tym razem rozpad związku, trudno jednak doszukiwać się przyczyn w niewierności sprzed lat – wyjaśnia Katarzyna Bracław, detektyw z Lublina.

Dla sądu kluczowe przy rozwodzie z orzeczeniem o winie jest, czy doszło do rozpadu wszystkich więzi łączących małżonków, tj. emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej, a także z czyjej winy. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności oraz zgromadzonych dowodów sąd orzeka rozwód z winy jednego z małżonków.

– To, że po zdradzie małżonkowie żyli razem, prowadzili wspólny dom i doczekali się dziecka, czyli nie ustała między nimi więź fizyczna będzie dla sądu argumentem, że niewierność kobiety sprzed wielu lat nie przyczyniła się do rozpadu małżeństwa i że nie ona jest temu winna – dodaje Witold Szczęch, detektyw z Katowic.

Historię Magdy i jej męża detektywi poznali, ponieważ kobieta zgłosiła się do biura detektywistycznego z prośbą o pomoc w dowiedzeniu się, dlaczego jej mąż nagle zaczął wracać do sprawy jej zdrady sprzed lat i złożył pozew o rozwód z jej winy skoro przez całe małżeństwo nie poruszali tego tematu.

– W toku prowadzonych działań okazało się, że to mężczyzna nawiązał romans, ale obawiał się orzeczenia o jego winie ponieważ bardzo dobrze zarabiał i nie chciał płacić alimentów na żonę. Wiedział, że tylko orzeczenie rozwodu z jej winy może go przed tym uchronić.

Wrócił więc do zdrady z przeszłości wskazując, że cały czas to głęboko w nim siedziało i tak naprawdę nie wybaczył żonie. W sądzie jednak takie tłumaczenie nie przeszło. Sąd bada fakty, a fakty były takie, że małżonkowie żyli ze sobą wiele lat, mieli wspólny dom i dzieci.

Detektywi zgromadzili dowody potwierdzające jego zdradę i to on został uznany winny rozpadu małżeństwa – dodaje detektyw Katarzyna Bracław.

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem winy którejś ze stron nie jest łatwe. Sąd każdorazowo bada okoliczności rozpadu małżeństwa i nie stosuje żadnego automatyzmu.

W polskim prawie nie ma pojęcia przebaczenia, dlatego nawet jeżeli dojdzie do kontynuacji małżeństwa, a zdradzana strona udowodni przed sądem, że wskutek postępowania małżonka popadła np.

w depresję lub alkoholizm to mimo „wybaczenia” sąd może uznać zdradę sprzed lat za wystarczający powód do orzeczenia rozwodu o winie.

Potrzebujesz materiałów do rozwodu z orzeczeniem o winie? Skontaktuj się z nami

Zdrada małżeńska może nie być podstawą do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy!!!

Sprawy rozwodowe mają różny przebieg. Naprawdę bywają sprawy których wyniki mogą zaskoczyć.

Dotyczy to zwłaszcza tych, tzw. „pewniaków”, czyli spraw wydawać się by mogło oczywistych. Do kategorii tego typu spraw zaliczamy na pewno takie, w których nastąpiła zdrada małżeńska.

Zdrada, a rozwód z orzeczeniem o winie

Z doświadczenia wiem, że są to sprawy, którym należy się przyjrzeć w sposób szczególny. Należy powstrzymać entuzjazm i dokonać dokładnej analizy stanu faktycznego sprawy.

Klienci zwykle wtedy pytają – a po co?

– Mecenasie, przecież doszło do zdrady małżeńskiej! Mam na to dowody, które okazuje! Z resztą mój małżonek już od dawna nie ukrywa, że jest w związku z inna osobą!!!

 • Moim zadaniem jest wówczas studzić zapędy Klienta i mimo wszystko przeprowadzić dogłębna analizę stanu faktycznego sprawy.
 • Dlaczego?
 • Bo, jak już wiecie z wcześniejszych moich wpisów (przynajmniej Ci, którzy je czytali) w naszym systemie prawnym nic nie jest oczywiste, czego potwierdzenie znajdziecie w dalszej części tego wpisu, ale nie ma co wyprzedzać zdarzeń.

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Skontaktuj się ze mną

Zdrada męża a rozwód z orzeczeniem o winie

Piotr Woś

W pierwszej kolejności należy zacząć od dokładnego ustalenia kiedy doszło do rozkładu małżeństwa. Pisząc dokładnego, mam na myśli precyzyjne ustalenie daty tego rozkładu w oparciu o ustawowe przesłanki.

Wbrew pozorom, ta okoliczność jest najważniejsza z punktu widzenia całego postępowania.

Ale zanim rozwinę ten temat koniecznie przypomnieć muszę, tym którzy czytali wcześniej moje wpisy, a wytłumaczyć tym którzy pierwszy raz stykają się z tą terminologią – co to znaczy rozkład pożycia małżeńskiego i co należy rozumieć przez trwały i zupełny rozkład.

Rozpad pożycia małżeńskiego

Pojęcie pożycia małżeńskie zostało bardzo precyzyjnie określony w orzeczeniu SN z 28 maja 1955 r. (I CO 5/55), w którym to wskazano, że pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej.

 1. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia.
 2. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi.
 3. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp.
 4. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.
 5. Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie.

Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje.

Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Super!!!

Następnie należy wyjaśnić na czym polega pojęcie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego

Zupełny i trwały rozkład pożycia

Oczywiście i te pojęcia stały się przedmiotem analizy orzeczniczej. Najdoskonalej, scharakteryzował je w uchwale z dnia 28 maja 1955 r. SN, w której to wskazał, że  rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza.

Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami.

Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Trafna ocena trwałości rozkładu pożycia stron wymaga wyjaśnienia powodów, które wywołały rozkład. Jako założenie należy przyjąć, że tylko ważne powody mogą doprowadzić do powstania zupełnego i trwałego rozkładu.

Za ważne powody można uznać takie tylko zachowanie się lub stan (np. zdrowia) stron, które w świetle doświadczenia życiowego zazwyczaj rozkład pożycia małżeńskiego wywołują i według zasad moralności mogą być uznane za ważne powody rozkładu pożycia.

Pfff…!!!

Przebrnęliśmy przez to! Przepraszam, ale przypomnienie było konieczne, bo bez tej wiedzy dalej ani rusz.

W takim razie przechodzę do meritum.

Zdrada małżeńska a brak zawinienia

Dlaczego tak mocno podkreślałem konieczność badania daty wystąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego?

See also:  Czy płacić alimenty na córkę, która idzie na studia zaoczne?

Ponieważ związanie się z innym partnerem po wystąpieniu takich okoliczności, nawet w trakcie małżeństwa nie może być podstawą do orzekania winy tego małżonka!!!

Tak, jednoznacznie wypowiedział się na ten temat Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 28 września 2000 r. „Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.”

 • Sąd Najwyższy przytoczył do tego wyroku w mojej ocenie krótkie, acz bardzo trafne uzasadnienie, które poniżej prezentuje:
 • Na płaszczyźnie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o rozwodzie za zawinione uznaje się działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które naruszając wynikające z przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego obowiązki prowadzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, a w konsekwencji do rozwodu.
 • W przyjętej definicji wina pozostaje w związku z takimi naruszeniami obowiązków małżeńskich, które stanowiły przyczynę (współprzyczynę) rozkładu pożycia.
 • W relacji między przyczyną tu naruszeniem obowiązków przez małżonków – a skutkiem to jest zupełnym i trwałym rozkładem pożycia, przyczyna z oczywistych względów uprzedzać musi skutek.
 • Jeżeli zaś ten już nastąpił, to żadne uchybienie obowiązkom małżeńskim nie może być kwalifikowane jako przyczyna rozkładu pożycia.
 • Z uwagi na powyższe związanie się jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa lecz po dacie, w której nastąpił już zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład.
 • Zaskoczeni?

Na pewno. Czyli znowu potwierdza się to co wcześniej pisałem – w polskim systemie prawa nic nie jest oczywiste.

 1. Autorem tekstu jest Radca Prawny Piotr Woś – specjalista ds. rodzinnych/rozwodowych (adwokat Kraków)
 2. Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,
 3. bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.

Rozwód z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego

 • Publikacja: 2020-06-22
 • Aktualizacja: 2021-02-28
 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem.

Niektórzy chcą rozwiązać ten problem jak najprościej i wnoszą o rozwód bez orzekania o winie, jednakże nie zawsze jest to możliwe ani też uzasadnione.

W dzisiejszym artykule omówimy różne aspekty postępowania rozwodowego, w którym sąd orzeka o winie za rozpad pożycia małżeńskiego.

Zdrada męża a rozwód z orzeczeniem o winie

Pozew rozwodowy z orzeczeniem winy małżonka

Zacznijmy od tego, że decydując się na rozwód z orzeczeniem winy, należy się do takiego postępowania starannie przygotować.

Aby wszcząć postępowanie o rozwód, konieczne jest złożenie pozwu do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małżonków. Wówczas ten z małżonków występuje w postępowaniu w roli powoda, a drugi w charakterze pozwanego.

Pozew taki powinien spełniać określone kryteria i zawierać określone elementy. Każdy pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu,
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL, jeśli to możliwe),
 • oznaczenie wniosku, żądania,
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów,
 • podpis,
 • dołączenie załączników.

Konkretnie pozew o rozwód, oprócz wyżej wymienionych elementów, powinien również obejmować swoją treścią:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód ze wskazaniem, czyja wina powinna zostać orzeczona,
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania, uzasadnienie stanu faktycznego,
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia,
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi,
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć każdorazowo odpis skrócony aktu małżeństwa, a jeśli małżeństwo posiada dzieci – odpis skrócony aktów urodzenia dzieci. Jeśli oprócz tego strona pragnie również przeprowadzić jakieś dowody związane np.

z alimentami, dochodami, winno się je również dołączyć do pozwu. Pozew powinno się doręczyć w dwóch egzemplarzach (podpisanych), gdyż jeden zostaje dla sądu, a drugi zostanie doręczony pozwanemu.

Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Pomimo że nie ma żadnych formularzy i pozew nie musi być złożony w określonej formie, powinien zawierać wskazane wyżej elementy.

WAŻNE!

Jeśli strona powodowa decyduje się na rozwód z orzeczeniem winy drugiego małżonka, musi wskazać konkretne fakty uzasadniające ową winę za rozkład pożycia. W takich przypadkach niezwykle ważne są kwestie dowodowe oraz odpowiednie uzasadnienie.

Rozwód z powodu zdrady

Zdrada to jedna z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu z winy jednego z małżonków. Nie ulega wątpliwości, że wierność to jeden z obowiązków, jakie ciążą na małżonkach, a należą do nich również wzajemna pomoc, troska, dbanie o dobro założonej rodziny.

Zasadniczo, jeśli doszło do zdrady (oprócz niektórych naprawdę wyjątkowych sytuacji), małżonek, który dopuścił się zdrady, może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Jednakże sam fakt zdrady automatycznie nie przesądza o tym, iż sąd ma obowiązek uznać małżonka zdradzającego za wyłącznie winnego.

Sąd za każdym razem oceniając winę musi podejść indywidualnie do każdej sprawy i nie można wykluczyć, że w niektórych przypadkach uzna, że winę za rozpad pożycia ponoszą obydwoje małżonkowie, np. gdy wieloletnie zaniedbywanie albo nadużywanie alkoholu doprowadziły do tego, że współmałżonek dopuścił się zdrady.

Nie można więc wykluczyć sytuacji, że sąd orzekłby wtedy rozwód z winy obojga stron.

Tak więc zdrada jednego z małżonków stanowi poważną przesłankę do orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka zdradzającego, jednakże i tak zawsze sąd musi przeanalizować sytuację pomiędzy stronami.

Wina obojga małżonków

Zasadniczo sąd za każdym razem musi orzekać, z czyjej winy doszło do rozkładu pożycia między stronami. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sąd odstępuje, a dzieje się tak na zgodne życzenie obojga stron. Sąd nie określa, które z małżonków przyczyniło się do rozpadu bardziej lub mniej, np. że jedno w 30%, a drugie w 70%.

Orzeka po prostu rozwód z winy obojga stron. Może to mieć miejsce również w sytuacji, kiedy po prostu między małżonkami uczucie wygasło i żadne z nich nie zachowywało się specjalnie nagannie, ale nie wnoszą o odstąpienie od orzekania o winie.

Sąd tak orzeknie również wówczas, gdy nie może jednoznacznie przypisać winy tylko jednemu z małżonków.

WAŻNE!

Zdarza się więc, iż sąd orzeka, że winę rozkładu pożycia ponoszą oboje małżonkowie, np. wówczas, gdy nie można jednoznacznie przypisać winy albo de facto nie było niewłaściwych zachowań, ale strony nie zgodziły się na rozwód bez orzekania o winie.

Co daje rozwód z orzeczeniem winy?

Kwestia orzeczenia winy nie ma wpływu na alimenty na dzieci, na podział majątku czy też sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Są to bowiem kwestie i relacje odrębne i sąd rozpatruje je osobno. Można bowiem dopuścić się winy wobec małżonka, a jednocześnie być dobrym rodzicem.

Nie można z góry zakładać, że wina w rozkładzie pożycia jednocześnie określa małżonka jako z gruntu złą osobę i niewydolnego rodzica. Orzeczenie o winie ma jedynie wpływ na wymiar alimentów pomiędzy małżonkami.

Jeśli małżonek został uznany za wyłącznie winnego, małżonek niewinny może domagać się alimentów dla siebie, jeśli wskutek rozwodu doszło do pogorszenia jego sytuacji materialnej. Natomiast gdy np.

nie orzekano o winie lub jest wina obojga małżonków, to małżonek, który znalazł się w niedostatku, może wnosić o zasądzenie alimentów dla siebie. Obowiązek ten wygasa po upływie 5 lat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd zdecyduje się przedłużyć ten okres.

WAŻNE!

Orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków stanowi pomoc w uzyskaniu alimentów dla małżonka niewinnego. Można je wówczas otrzymać, gdy doszło do pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego, natomiast w innej sytuacji jedynie wtedy, gdy małżonek znajduje się w niedostatku.

See also:  Jak uzyskać zgodę na wyjazd dziecka za granicę?

Podział majątku a wina przy rozwodzie

Zasadą jest, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Zasada ta doznaje wyjątku jedynie w niewielu ściśle określonych przypadkach, jednakże nie ma znaczenia dla podziału to, czy rozwód był bez orzekania o winie, czy orzeczono wyłączną winę jednego z małżonków lub też winę obojga.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową, majątek musi zostać podzielony na zasadach ogólnych, po równo. Niekiedy przeprowadza się to w postępowaniu rozwodowym, ale jedynie wówczas, gdy nie przedłuży to znacząco postępowania. Zwykle to nie jest łatwe, a więc najczęściej robi się to w osobnym postępowaniu.

Wyjątkowo można ustalić nierówny podział udziałów w majątku wspólnym, ale wtedy, gdy jedno z małżonków w sposób przez siebie zawiniony znacząco mniej przyczyniło się do powstania majątku wspólnego.

Może to zajść, gdy na przykład jedno z małżonków trwoniło majątek, nie chciało podejmować zatrudnienia (ale nie w sytuacjach, gdy małżonek nie pracował ze względu na opiekę nad dziećmi). Nie można jednak tego utożsamiać z winą rozkładu pożycia małżeńskiego.

WAŻNE!

Wina rozkładu pożycia orzekana przy wyroku rozwodowym nie ma wpływu na podział majątku po rozwodzie. W wyjątkowych sytuacjach sąd może dokonać nierównego ustalenia udziałów, jednakże niezależnie od ustalenia winy w wyroku rozwodowym.

Rozwód z orzeczeniem winy krok po kroku

Każde postępowanie rozwodowe musi zacząć się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania małżonków. Osoba, która go złoży, będzie powodem, a druga pozwanym. W takim procesie niemożliwe jest uznanie powództwa.

W pozwie bardzo istotne jest wykazanie, że nastąpił rozkład pożycia, czyli że małżonków nie łączą już więzy emocjonalne i fizyczne, jak do tego doszło, w jakim okresie czasu i jak wyglądają obecnie relacje. Powinno się wskazać, że nie ma już podstaw do ratowania małżeństwa.

Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym najważniejszym elementem jest wysłuchanie stron na okoliczność rozkładu pożycia, a także przyszłych ustaleń dotyczących mieszkania, opieki nad dziećmi i alimentów. W sprawie orzeczenia winy, a także alimentów można przeprowadzić różne dowody, np.

zaświadczenie o dochodach, dokumentowanie wysokości potrzeb, albo też możliwości zobowiązanego rodzica, przesłuchanie świadków, wydruki smsów, wiadomości na komunikatorach. Problematyczne są jednak nagrania, gdyż nie wydano konkretnych przepisów, które to precyzują, a praktyka sądów jest niejednolita.

Sąd wydaje wyrok, a strona, która chciałaby go zaskarżyć, ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. W przeciwnym wypadku wyrok się uprawomocni. Od wyroku orzekającego rozwód lub w którym sąd nie rozwiązał małżeństwa, przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Może to dotyczyć całości wyroku lub tylko części, np. dotyczącej alimentów lub władzy rodzicielskiej.

Rozwód z orzekaniem winy należy do trudnych i stresujących doświadczeń. W postępowaniu tym najważniejsze są kwestie dowodowe, dlatego należy się dobrze przygotować, aby osiągnąć cel. Warto rozważyć pomoc profesjonalisty, aby pomógł chronić nasze interesy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zdrada, a rozwód z orzeczeniem o winie | KHG Group

Choć w powszechnym mniemaniu zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu i do tego tą najbardziej „jaskrawą”, to jednak nie zawsze jej stwierdzenie gwarantuje uzyskanie rozwodu z wyłącznej winy zdradzającego małżonka.

Wokół tej tematyki narosło wiele mitów i niedopowiedzeń, które postaramy się wyjaśnić w treści tego artykułu.

Należy mieć na uwadze, że w Sądzie tak jak w życiu, nic nie jest czarno – białe, a sama zdrada małżeńska nie gwarantuje oczekiwanego przez nas wyroku.

Prześledźmy to zatem na przykładach:

Przykład 1

Klient twierdzi, że żona go zdradziła, na co ma niezbite dowody, a dodatkowo ona sama się do tego przyznaje. Zlecając sprawę kancelarii jest zatem przekonany, że Sąd orzeknie rozwód z wyłącznej winy zdradzającej małżonki.

 • Przykład 2
 • Klientka twierdzi, że mąż wyprowadził się z domu i od kilku miesięcy żyje z inną kobietą, z którą planuje założyć rodzinę. Rozżalona klientka chce rozwodu z wyłącznej winy męża i nie dopuszcza do siebie myśli, że Sąd może wydać inny wyrok
 • ….to jednak zależy…

Prawnicy jak mantrę powtarzają, że „każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie”. Wynika to z tego, że nigdy nie mamy do czynienia z dwoma identycznymi stanami faktycznymi, a  co najwyżej podobnymi.

Przechodząc jednak do szczegółów wskazać należy, że obowiązek wzajemnej wierności małżonków wynika bezpośrednio z art. 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nie każda zdrada będzie jednak miała wpływa na stwierdzenie winy.

Ważne jest bowiem kiedy miała ona miejsce i czy jest przyczyną czy tylko skutkiem rozpadu małżeństwa. Sąd w sprawie rozwodowej bada bowiem stosunki małżeńskie jako całość i stara się ustalić, kiedy i z jakiego powodu małżeństwo się rozpadło.

Jeżeli przyczyną rozwodu jest wyłącznie zdrada współmałżonka, wtedy możemy mówić o winie, jeżeli zaś zdrada była tylko sposobem na odreagowanie sytuacji domowej kwestia winy nie jest przesądzona. Poniższe wyjaśnia Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2000 r. sygn. akt: IV CKN 112/00:

„związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

Podsumowanie

Nie istnieje reguła, według, której można jednoznacznie ustalić wynik toczącego się postępowania sądowego. Sam zarzut niewierności, nie zawsze wystarcza do otrzymania satysfakcjonującego nas rozstrzygnięcia. Zatem do sprawy rozwodowej należy podejść na chłodno i z dystansem.

Pisząc pozew, czy też ustosunkowując się do twierdzeń drugiej strony nie warto skupiać się wyłącznie na emocjach związanych ze zdradą (te są bowiem zwykle najsilniejsze), ale należy przeanalizować wszystkie okoliczności i sytuacje, które doprowadziły wasze małżeństwo do miejsca w jakim aktualnie się znajduje.

Rozwód z orzeczeniem o winie | Jakie dowody zdrady trzeba przedstawić?

Małżeństwo może się rozpaść z wielu powodów, a winę za to ponoszą oboje z małżonków albo tylko jeden z nich. Aby ubiegać się o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba zebrać dowody na winę małżonka. Pomóc może w tym wynajęcie prywatnego detektywa.

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków wydłuży postępowanie, ale czasami jest to niezbędne rozwiązanie. Rozprawy rozwodowe często, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy małżonkowie rozstają się w złych relacjach, przypominają prawdziwą wojnę.

Przy ubieganiu się o rozwód z orzeczeniem o winie ważne będą dowody działające na szkodę osoby, która ma zostać uznana winną rozpadu małżeństwa. Będzie to ważne zwłaszcza wtedy, kiedy jeden z małżonków chce się ubiegać np. o alimenty.

Przy rozwodzie trzeba też ustalić takie kwestie, jak opieka nad dziećmi czy podział majątku. Nie zawsze małżonkowie są w tych sprawach zgodni.

Rozwód z orzeczeniem o winie. Jakie dowody trzeba przedstawić?

Małżonek wnoszący o rozwód z orzeczeniem o winie musi przedstawić wszystkie dowody na to, że to drugi małżonek przyczynił się do rozpadu małżeństwa, a także że związku nie da się już uratować. Przydatne będą wszelkie dowody nielojalności wobec drugiego małżonka, a także np. dowody potwierdzające uzależnianie jednego z małżonków od hazardu czy alkoholu.

Zdobycie dodatkowych dowodów w sprawie zawsze będzie działać na naszą korzyść. Dowodem mogą być zarówno dokumenty, zdjęcia, filmy, emaile, smsy czy wykaz połączeń telefonicznych. Jest to szczególnie istotne, kiedy istnieje podejrzenie, że małżonek postępuje niewłaściwie lub coś ukrywa.

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci to podczas rozwodu trzeba będzie ustalić, który z małżonków będzie sprawował nad nimi opiekę i z kim zamieszkają dzieci. Ważne będą tutaj wszelkie dowody, które pozwolą sądowi ustalić, co w takiej sytuacji będzie najlepsze dla małoletniego.

Rodzic ubiegające się o opiekę nad dzieckiem będzie musiał wykazać, że to on lepiej zajmie się dzieckiem i zapewni mu odpowiednie warunki mieszkaniowe. Pomoc w uzyskaniu odpowiednich dowodów na rozprawę rozwodową można znaleźć w naszej ofercie detektyw zdrady rozwody.

Prywatny detektyw. Czy warto go wynająć?

Wynajęcie biura detektywistycznego pomoże w uzyskaniu dowodów potrzebnych podczas rozprawy rozwodowej. Warto tutaj pamiętać, że sam detektyw może być świadkiem w sprawie rozwodowej, a raport przez niego sporządzony może posłużyć za ważny dowód. Agencja detektywistyczna Prodetektyw dostarczy np.

See also:  Jak odwołać pozew rozwodowy?

zdjęcia potwierdzające zdradę jednego z małżonków, ustali sposób opieki nad dzieckiem np. znajdując dowody na to, jak rodzic faktycznie opiekuje się dzieckiem, czy przekazuje je pod dozór rodzinie czy innej osobie albo czy np.

mieszka z kochanką/kochankiem, a także czy opieka jest prawidłowa, a dziecku nie dzieje się krzywda. Biuro detektywistyczne pomoże też np. podczas uprowadzenia dziecka, porwania rodzicielskiego.

Prywatny detektyw ustali też aktualne miejsce pobytu jednego z małżonków, zweryfikuje jego postępowanie czy sprawdzi sytuację życiową, w jakiej się znajduje i czy np. pracuje, co może być przydatne podczas podziału majątku czy ubieganiu się o alimenty.

Detektyw pomoże też w znalezieniu świadków, którzy mogą zeznawać podczas rozprawy. Biuro detektywistyczne zajmie się też dowodami na winę jednego z małżonków podczas rozwodu z orzekaniem o winie, dzięki czemu łatwiej będzie o korzystny wynik rozprawy. Prywatny Detektyw pomoże też ustalić czy np.

nie dochodzi do nadużyć przy żądaniu alimentów lub ich niepłaceniu. Podczas rozwodu małżonek, zwłaszcza ten poszkodowany, nie ma zazwyczaj czasu i sił żeby szukać dowodów zdrady czy śledzić małżonka, pomoc prywatnego detektywa będzie więc nieoceniona i może przynieść wiele korzyści. Taka usługa wcale nie musi być droga…

Masz jakiekolwiek pytania? Chcesz skorzystać z naszych usług detektywistycznych?

Napisz bezpośrednio na nasz adres email [email protected], zadzwoń lub napisz SMS pod numer telefonu 500 15 60 15.

Możesz też skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Wszystkie Twoje dane są szyfrowane i bezpieczne. Pamiętaj o naszej stronie internetowej: Agencja Detektywistyczna.

Kiedy wziąć rozwód z orzeczeniem o winie? Co trzeba udowodnić przed sądem?

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa znacznie dłużej niż rozwód za porozumieniem stron. Podczas rozprawy sąd podejmuje decyzję i orzeka, kto jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Wcześniej jednak strony muszą zaprezentować dowody, które potwierdzają winę małżonka. 

Rozwód z orzeczeniem o winie to znacznie trudniejszy i bardziej długotrwały proces niż rozwód bez orzekania o winie.

Podczas rozprawy sąd nie tylko ostatecznie decyduje o tym, jaki wyrok powinien zapaść, ale także ma obowiązek przesłuchać świadków i zapoznać się z dowodami przedstawionymi przez strony. Istnieje wiele przyczyn orzekania rozwodu z winą jednego z małżonków.

Najczęściej jest to: zdrada, alkoholizm oraz znęcanie się nad rodziną. Jakie są konsekwencje ustalenia winy jednego z małżonków? 

Zobacz także: Od czego zacząć, gdy chcemy wziąć rozwód? Te rzeczy musisz wiedzieć

Rozwód z orzeczeniem o winie – ustalenie winy

Jak sama nazwa wskazuje, jest to rozwód, w którym jedna ze stron zawiniła. Żeby jednak to udowodnić, musicie nastawić się na batalię sądową i przygotować listę świadków, którzy zeznają, że faktycznie wasz małżonek jest winny rozpadu waszego pożycia. W tym wszystkim pomoże wam jednak adwokat. Zobaczcie, jak się do tego wszystkiego przygotować. 

W postępowaniu rozwodowym sąd ma obowiązek określić, co było główną przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli obie strony są zgodne, że małżeństwo przestało istnieć z innych względów niż na przykład zdrada, które nie określają winy jednego z nich, w grę wchodzi rozwód bez orzekania o winie.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli pozew rozwodowy został wniesiony w związku z winą któregoś z małżonków. W takim przypadku sąd musi zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym i określić, czy faktycznie oskarżona strona jest winna za rozpad pożycia małżeńskiego

Zobacz także: Pozbawienie praw rodzicielskich – jak wygląda procedura sądowa?

Rozwód z orzeczeniem o winie – przyczyny

Aby w ogóle można złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, należy przedstawić dowody, które świadczyłyby przeciwko małżonkowi. W Polsce najczęstszymi powodami rozwodu są zdrady i alkoholizm. Jednak nie tylko te dwie kwestie uprawniają nas o domaganie się określenia winy. Oto najczęstsze przyczyny rozwodu z orzeczeniem o winie:

 • alkoholizm – jest to jedna z najczęstszych przyczyn rozpadu związków małżeńskich w Polsce,
 • porzucenie małżonka – następuje, kiedy jedno z małżonków trwale opuściło rodzinę, również bez podania przyczyny,
 • groźby – mogą być uzasadnioną przyczyną wyprowadzki z domu jeszcze przed rozwodem. Aby były przyczyną rozwodu z orzekaniem o winie, strona pozwana musi wzbudzać zagrożenie u osoby występującej o rozwód,
 • zdrady – to druga w kolejności najczęstsza przyczyna rozwodów w Polsce. W obliczu prawa rozumiana jest nie tylko jako zdrada fizyczna, ale także wszelaka zdrada, która może stworzyć pozory cudzołóstwa lub będzie wykraczać poza przyjęte społecznie normy obyczajowości i przyzwoitości, 
 • brakpomocy – jeśli jeden z małżonków odmawia drugiemu pomocy. Mowa tutaj na przykład o sytuacjach, w których mężczyzna lub kobieta wyjeżdżają za granicę do pracy i nie chcą przysyłać pieniędzy na utrzymanie domu i dzieci, 
 • agresja – nękanie i znęcanie się fizyczne i psychiczne, 
 • odmowawspółżycia – współżycie to jeden z podstawowych obowiązków małżeńskich. Jeśli kobieta lub mężczyzna bez podania powodu przez dłuższy czas odmawiają współżycia, małżonek lub małżonka mogą wnieść do sądu pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. 

Zobacz także: Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kiedy należy pomyśleć o takim kroku? 

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Jedną z najważniejszych i największych konsekwencji rozwodu z orzeczeniem o winie są alimenty, które przegrana strona musi i może płacić nie tylko na dzieci, ale także na małżonka. Jeśli sąd ostatecznie uznaje winę jednej ze stron, kwestia alimentacyjna wygląda następująco:

 • niewinny małżonek może żądać alimentów od małżonka, którego wina została uznana przez sąd, nawet jeśli ten znajduje się w niedostatku, 
 • strona uznana za winną nie może żądać od niewinnego małżonka alimentów. 

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek alimentacyjny wygasa po 5 latach od wyroku sądu lub w momencie, w którym małżonkowie ponownie wyjdą za mąż lub się ożenią.

Inaczej wygląda to w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Obowiązek alimentacyjny nie ma wtedy określonego czasu, w którym może wygasnąć.

Uwolnieniem się od zasądzonych kosztów, może być jedynie kolejne małżeństwo byłego partnera lub partnerki. 

Zobacz także: Jak napisać pozew o alimenty i co warto o nim wiedzieć? Podpowiadamy!

Rozwód z orzeczeniem o winie – dowody

Sąd podczas rozprawy rozwodowej zapoznaje się z materiałem dowodowym i przesłuchuje świadków zgłoszonych przez strony.

Co w przypadku orzeczenia o winie jest uznane za dowód w sądzie? Przede wszystkim muszą to być dokumenty, które w niezbity sposób udowadniają winę małżonka lub małżonki. Wśród nich powinny się znaleźć: stosowne dokumenty, treść SMS-ów i e-maili.

Jeśli powód jest w posiadaniu nagrań lub zdjęć świadczących o winie pozwanego, tego typu pliki również powinny zostać załączone do materiału dowodowego. 

Jeśli chodzi o świadków, znacznie lepiej przyjmowane są zeznania osób, które na własne oczy widziały daną sytuację, niż tych, które dowiedziały się o niej jedynie ze słyszenia i przez osoby trzecie. 

Zobacz także: Co powinieneś wiedzieć, jeżeli dostałeś spadek? Formalności, które trzeba załatwić

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy nie jest możliwy?

W prawie polskim istnieje coś takiego jak zakres dopuszczalności rozwodu. Rozwód nie jest możliwy, jeśli to winny małżonek go żąda, chyba że strona pokrzywdzona wyraża na to zgodę lub odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

Czym są zasady współżycia społecznego? Nawiązują do kwestii moralnych i współistnieniem w społeczeństwie z drugim człowiekiem. Sąd może uznać, że rozwód jest niedopuszczalny, jeśli na przykład jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, wymaga pomocy materialnej, a rozwód stanowiłby rażącą krzywdę. 

Zobacz także: Czym jest hipoteka? Sprawdź, jak działa, zobacz swoje prawa i jej rodzaje

Leave a Reply

Your email address will not be published.