Zmniejszenie kwoty alimentów

Zgodnie z prawem polskim wszyscy członkowie rodziny mają prawo żyć na podobnym poziomie materialnym. Dotyczy to nie tylko pełnych rodzin, gdzie koszty utrzymania rozkładają się na wszystkich członków równomiernie, ale również na rodziny będące w rozpadzie.

Dziecko wychowujące się z jednym z rodziców, lub z opiekunem prawnym, ma prawo do życia na podobnej stopie majątkowej jak jego drugi rodzic. Podobnie wygląda również sprawa dotycząca płacenia uzasadnionych alimentów współmałżonkowi – w wypadku separacji lub rozwodu, oraz rodzicom. W oparciu o tę zasadę ustalana jest wysokość alimentów płaconych przez pozwanego.

Warto jednak wiedzieć, że prawo pozwala na obniżenie raz zasądzonych alimentów, o ile istnieją ku temu uzasadnione przesłanki.

Powody obniżenia alimentów

Zmniejszenie kwoty alimentówNajczęściej powodem do złożenia pozwu o obniżenie wysokości alimentów jest zmiana stosunków między zobowiązanym do płacenia a osobą uprawnioną do otrzymywania świadczenia. Do przyczyn takiego stanu można zaliczyć np. pogorszenie sytuacji materialnej zobowiązanego, poprawę sytuacji materialnej uprawnionego, spadek kosztów utrzymania osoby pobierającej świadczenie itp. Należy pamiętać, że pozew o obniżenie musi być uzasadniony i udokumentowany. Można również skorzystać z zeznań świadków, którzy potwierdzą zmianę stosunków miedzy zobowiązanym i uprawnionym.

Pozew o obniżenie alimentów

Pozew o obniżenie alimentów należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. W pozwie muszą się znaleźć:

 • informacja na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty;
 • aktualna kwota alimentów;
 • sygnatura akt oraz organ, który wdał orzeczenie;
 • wartość przedmiotu sporu, czyli kwota będąca różnicą między sumą należnych dotychczas świadczeń za jeden rok a sumą świadczeń za jeden rok o jaką ma nastąpić obniżenie (do wartości sporu nie wlicza się odsetek i kosztów żądanych obok roszczenia głównego);
 • uzasadnienie dla pozwu o obniżenie alimentów;
 • przytoczenie okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy;
 • dowody na poparcie zgłoszonego żądania.

W sądzie

Sąd rozpatrując sprawę o obniżenie alimentów bierze pod uwagę czy przyczyna, w wyniku której zobowiązany występuje z takim żądaniem, na charakter ciągły. Jeśli może ona ulec zmianie w ciągu następnych kilkunastu dni czy kilku tygodni pozew może zostać rozpatrzony negatywnie.

Sąd zwraca również uwagę na to, czy pogorszenie sytuacji osoby zobowiązanej, jeśli jest ono powodem dążenia do obniżenia alimentów, nie jest przez nią zawinione. Tym samym jeśli zobowiązany na własne życzenie zwolnił się z pracy lub został z niej wyrzucony z powodu np.

naruszenia regulaminu itp. sąd może nie uznać uzasadnienia i odrzucić powództwo.

Jeśli natomiast istnieją uzasadnione przesłanki do obniżenia wysokości płaconych alimentów, wówczas sąd może uwzględnić powództwo zmieniając orzeczenie lub wprowadzając zmiany w umowie dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Obniżenie alimentów na dziecko. Czy można obniżyć alimenty?

Obniżenie alimentów łożonych na dziecko jak i podwyższenie alimentów na dziecko to dwa najczęściej spotykane przeze mnie problemy Klientów w zakresie obowiązku finansowego rodzica.

 Celem krótkiego przypomnienia – obowiązek alimentacyjny spoczywa na obojgu rodzicach. Niemniej jednak alimenty w formie pieniężnej uiszcza ten rodzic, u którego dziecko stale nie przebywa.

Rodzic, u którego dziecko stale zamieszkuje spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka. Wspiera także dziecko finansowo, jednak jest to wsparcie zwykłe-codzienne np. zakupy żywności, czy kieszonkowe dla dziecka.

Niniejszy wpis poświęcony jest jednak kwestii obniżenia obowiązku alimentacyjnego wypełnianego w formie pieniężnej, ustalonego wyrokiem sądu bądź umową. Alimenty na dzieci – obniżenie – zapraszam do lektury.

Podstawa prawna obniżenia alimentów na dziecko

Pierwsze pytania jakie Drogi Czytelniku powinieneś zadać to czy w ogóle istnieje możliwość obniżenia płaconych alimentów? Odpowiedź brzmi TAK. Podstawą obniżenia alimentów jest art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.

), który stanowi, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o art. 138 k.r.o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu/ obniżeniu/uchyleniu. Osoba zobowiązana (rodzic), w oparciu o art. 138 k.r.o., będzie domagała się w pozwie albo uznania, że jej obowiązek wygasł, albo zmniejszenia należnych od niej świadczeń. Osoba uprawniona (dziecko) będzie domagało się podwyższenia należnych jemu świadczeń.

Podstawą faktyczną pozwu w obu przypadkach będą okoliczności istniejące bądź po stronie uprawnionego, bądź po stronie zobowiązanego.

Przyczyny obniżenia alimentów na dziecko

Nie istnieje zamknięty katalog przyczyn, na podstawie których rodzic obowiązany do płacenia alimentów może się zwolnić z tego obowiązku lub co najmniej żądać jego obniżenia.

Nie istnieje również  zamknięty katalog przyczyn, na podstawie których uprawniony do alimentów (dziecko) może żądać ich podwyższenia. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

Niemniej jednak wymienię kilka podstawowych przyczyn, ugruntowanych w orzecznictwie, które dają podstawę do owego żądania tak po stronie rodzica jak i dziecka.

Za obniżeniem alimentów na dziecko lub uchyleniem obowiązku alimentacyjnego może przemawiać np.:

 1. uzyskanie przez dziecko możności samodzielnego utrzymania się;
 2. podjęcie pracy przez dziecko;
 3. zmniejszenie się usprawiedliwionych potrzeb dziecka;
 4. pełnoletniość dziecka połączona z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica;
 5. pełnoletniość dziecka połączona z niedokładaniem przez dziecko starań celem uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się (np. notoryczne niezaliczanie klas w szkole średniej/roku na studiach, brak podjęcia starań o znalezienie praktyki zawodowej/przyuczenia do zawodu);
 6. pogorszenie się stanu majątkowego zobowiązanego rodzica;
 7. utrata pracy przez zobowiązanego rodzica (na co zobowiązany nie miał wpływu);
 8. zmiana pracy przez zobowiązanego rodzica na mniej dochodową (na co zobowiązany nie miał wpływu);
 9. choroba zobowiązanego rodzica;
 10. kolejne małżeństwo zobowiązanego rodzica i powstanie po jego stronie nowych prawnorodzinnych obowiązków o charakterze majątkowym. W wyniku zawarcia małżeństwa sytuacja finansowa zobowiązanego może się pogorszyć w stopniu uzasadniającym zmniejszenie alimentów w związku z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania małżonka, domu, dzieci z nowego związku, a niekiedy również innych osób (np. pasierbów).
 11. zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego [Według Sądu Najwyższego – wyrok z dnia 10 listopada 1998 r., III CKN 565/98 – zawarcie przez córkę związku małżeńskiego, powodujące wyprzedzenie obowiązku alimentacyjnego jej ojca przez obowiązek alimentacyjny jej męża, stanowi zmianę stosunków uzasadniającą skuteczność powództwa z art. 138 k.r.o.].

Za podwyższeniem alimentów może przemawiać np.:

 1. pogorszenie się stanu zdrowia uprawnionego do alimentów np.

  postępująca choroba, kalectwo;

 2. upływ czasu i związany z nim wzrost wysokości wydatków na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka;
 3. zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego związanych z wydatkami na leczenie, rehabilitację, wyjazd na studia;
 4. zwiększenie się wydatków wynikających z konieczności zapewnienia stałej opieki pielęgnacyjnej.

Obniżenie alimentów/ podwyższenie alimentów na dziecko – działania obowiązanego do płacenia alimentów

Często zdarza się tak, że rodzic obowiązany do uiszczania alimentów na rzecz dziecka, chcąc zainicjować sprawę o obniżenie alimentów, prowadzi działania mające na celu zmniejszenie swoich możliwości zarobkowych i majątkowych, wręcz „ucieka” ze swoim majątkiem. Przez np.

zmianę stanowiska pracy na niższe, czy zmianę pracy na mniej dochodową (co jest zabiegiem chwilowym, zaplanowanym wyłącznie na potrzeby procesu), przedstawia sądowi informacje, jakoby jego dochody w ostatnim czasie diametralnie zmalały. W związku z powyższym nie jest on w stanie płacić alimentów w dotychczasowej wysokości i wnosi o ich obniżenie.

Jak w takiej sytuacji zareagować przeciwko twierdzeniom takiego „rodzica – kombinatora”?

Tu z pomocą przychodzi nam art. 136 k.r.o.

, w myśl którego, jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Ważne powody – kiedy?

Ocena, czy w konkretnej sytuacji zachodzi ważny powód w rozumieniu art. 136 k.r.o.

, zależy od tego, czy jest to zmiana usprawiedliwiona, a nadto czy nie pociągnie za sobą dotkliwego uszczerbku dla uprawnionego do alimentacji lub dodatkowego obciążenia innych zobowiązanych, któremu nie będą w stanie sprostać.

Niekorzystna zmiana w sytuacji zarobkowej zobowiązanego jest z reguły usprawiedliwiona, gdy nie jest dobrowolna, tzn. wynika z okoliczności od niego niezależnych, takich jak np.

utrata pracy na skutek decyzji pracodawcy czy pogarszający się stan zdrowia lub których celem nie jest utrudnienie realizacji obowiązku alimentacyjnego (np. przejście na emeryturę). Oczywiście, ważny jest tu również czasookres. Jeżeli stan „zubożenia” zobowiązanego do alimentów (rodzica) będzie utrzymywał się kilka lat – sąd może dojść do przekonania, że jest to stan stały, obiektywnie stworzony, na co obowiązany do płacenia alimentów nie miał wpływu.

Jeżeli jednak będzie to stan nowy – powstały na krótko przed złożeniem pozwu o obniżenie/uchylenie alimentów, prawdopodobnie sąd uzna, że jest to sytuacja sprokurowana przez powoda chcącego ugrać jak najniższą kwotę alimentów i niniejszej argumentacji nie uwzględni.

Obniżenie alimentów – podsumowanie

Podsumowując, jeżeli rodzic (obowiązany do płacenia alimentów) świadomie uszczupli swój majątek lub porzuci pracę albo zmieni na mniej dochodową, a będzie to stan spowodowany jedynie na potrzeby procesu i w ten sposób uargumentuje swoje stanowisko o obniżenie bądź uchylenie alimentów – powództwo oparte na takiej argumentacji, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie oddalone. Sąd nie uwzględni pogorszenia sytuacji majątkowej lub zarobkowej dłużnika, jeżeli doprowadził on do tego w sposób intencjonalny, czyli lekceważąc swe obowiązki alimentacyjne, o których wiedział, albowiem był do nich zobowiązany.

Szukasz pomocy adwokata w sprawie obniżenia alimentów? Drugi rodzic wytoczył powództwo o obniżenie alimentów i nie wiesz jak zareagować? A może chcesz uzyskać wyższe alimenty i potrzebujesz adwokata od spraw rozwodowych i alimentacyjnych? Adwokat Michał Dobies prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzania Kancelarii w Warszawie oraz Filii w Żurominie.

Tagi: alimenty, alimenty na dzieci, alimenty na dziecko, alimenty od rodzica, kontakty, możliwości majątkowe, możliwości zarobkowe, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, rozwód, usprawiedliwione koszty utrzymania dziecka, władza rodzicielska

Obniżenie Alimentów – Wszystko, Co trzeba Wiedzieć | Iwo Klisz

Obniżenie alimentów z reguły wymaga przeprowadzenia sprawy sądowej. Teoretycznie możliwe jest rozwiązanie tego problemu w drodze zawartej przez strony ugody. Jednak jeszcze nie spotkałem się z przypadkiem, żeby ktoś dobrowolnie wyraził zgodę na obniżenie alimentów.

Kiedy można założyć sprawę o obniżenie alimentów?

Założyć taką sprawę można zawsze, o ile w przeszłości został już wydany wyrok ustalający wysokość alimentów.

Jednak żeby taka sprawa przyniosła oczekiwany efekt w postaci obniżenia alimentów, należy wykazać, że po wydaniu poprzedniego wyroku zmieniła się sytuacja stron.

Zmiana sytuacji może dotyczyć zdolności majątkowych lub zarobkowych stron, albo zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów. Ważne są tylko okoliczności.

Co więcej, zmiana powinna być istotna i trwała.

Pozew o obniżenie alimentów – jak go uzasadnić?

Masz szanse na obniżenie alimentów jeśli zostałeś zwolniony z dobrze płatnej pracy i nie jesteś w stanie zdobyć zatrudnienia zapewniającego porównywalne dochody. Jedno zastrzeżenie – przyczyny zwolnienia z pracy nie mogą być zależne od Ciebie.

Taki argument okazuje się skuteczny z reguły wówczas, gdy utrata pracy spowodowana jest np. redukcją etatów, likwidacją pracodawcy lub Twoją długotrwałą chorobą. Jeśli zostałeś zwolniony dyscyplinarnie z przyczyn zależnych od Ciebie, sąd może odmówić obniżenia alimentów.

Często założenie „nowej rodziny” czy narodzenie kolejnych dzieci jest argumentem pozwalającym na obniżenie alimentów. Wszystkie Twoje dzieci są wobec prawa równe. Jeśli rodzi się kolejne, to Twoje zarobki muszą być w równym stopniu przeznaczane na wszystkie dzieci.

Pogorszenie stanu zdrowia i związany z tym spadek dochodów, konieczność ponoszenia kosztów leczenia czy rehabilitacji też może być argumentem do obniżenia alimentów.

Możesz próbować wykazać zmianę po drugiej stronie.

Np. dziecko uprawnione do alimentów uzyskało stypendium, otrzymało wartościowy spadek czy darowiznę, podjęło pracę zarobkową. Oczywiście przy założeniu, że jest to praca dodatkowa (dziecko nadal się uczy), ale stała.

Pamiętaj! Te wszystkie okoliczności musisz udowodnić. Sąd nie będzie za Ciebie szukał dowodów i nie uwierzy Ci na słowo. Po drugie liczą się tylko dowody dotyczące zmian, jakie zaszły od ostatniego wyroku. Nie możesz wykorzystać argumentów, które już raz sąd oceniał, nawet jeśli ich nie uwzględnił.

Kiedy sąd nie obniży alimentów?

Obniżenie alimentów nie może być traktowane jako kara dla dziecka. Nawet jeśli dziecko sprawia kłopoty wychowawcze, nie spełnia Twoich oczekiwań w zakresie edukacji, a wasze kontakty są dalekie od ideału, sąd tylko z tych powodów nie obniży alimentów.

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności też nie będzie argumentem, który automatycznie pozwoli na obniżenie alimentów. Z reguły, jeśli dziecko w tym wieku nadal się uczy, uzyskanie tego wieku nie ma żadnego znaczenia. W skrajnych wypadkach to może być podstawa do całkowitego zniesienia alimentów.

Przeczytaj:

 • Alimenty na pełnoletnie dziecko
 • Zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Przygotuj się także na to, że potrzeby dziecka uprawnionego do alimentów z wiekiem stale wzrastają.

Dlatego nie zawsze przedstawienie powyżej wskazanych argumentów może doprowadzić do oczekiwanego efektu.

Sąd może przyjąć, że faktycznie Twoje możliwości majątkowe czy zarobkowe zmniejszyły się, ale potrzeby uprawnionego uległy zwiększeniu, a w efekcie pozostawi alimenty na dotychczasowym poziomie.

Obniżenie alimentów – tego nie jeszcze nie wiesz

Z ciekawostek może Ci jeszcze powiedzieć, że możesz żądać obniżenia alimentów z datą wsteczną i to na kilka lat wstecz.

Jeśli to nie Twoja pierwsza sprawa sądowa, to wiesz sprawy przed sądem ciągną się miesiącami. Przez ten czas będziesz musiał płacić dotychczasowe alimenty. Żeby temu zapobiec czasem warto wnieść o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy w sądzie.

W ten sposób dajesz sądowi możliwość obniżenia alimentów już na czas trwania procesu. Możesz też wnosić, ażeby sąd wstrzymał działania komornika. Nie zawsze się to udaje, bo sąd podejmie takie działania, tylko jeśli przedstawisz naprawdę mocne argumenty, ale warto spróbować.

Alimenty na dziecko – kiedy i jak obniżyć? | Adwokat Lublin tel. 500-506-506, Adam Bernau

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, czyli alimenty mogą m.in. ulec obniżeniu.

Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca obniżenie alimentów sąd weźmie pod uwagę to, czy po wydaniu ostatniego orzeczenia dotyczącego wysokości alimentów, które ma ulec zmianie, nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Alimenty mogą zostać obniżone zazwyczaj wówczas, gdy w sposób istotny zmniejszyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do świadczeń alimentacyjnych lub te możliwości ustały całkowicie, wskutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie kwoty ustalonej we wcześniejszym orzeczeniu.

W wypadku istotnego zmniejszenia się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego i równoczesnego istotnego zwiększenia się zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, powództwo o obniżenie alimentów będzie mogło zostać uwzględnione jedynie wtedy, gdy zmiana w zakresie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego jest znaczniejsza.

Zmianą stosunków uzasadniająca obniżenie alimentów to taka zmiana, która ma charakter trwały. W związku z tym jeśli mamy do czynienia z przerwą w zatrudnieniu bo np.

osoba wnosząca o obniżenie alimentów została zwolniona z pracy z przyczyn od niej niezależnych, i ma jednocześnie możliwość podjęcia wkrótce innej pracy, to wówczas zazwyczaj brak będzie podstaw do uwzględnienia powództwa o obniżenie alimentów z powodu samej przerwy w zatrudnieniu. W takiej sytuacji nie ma powodów, aby alimenty uległy zmianie.

 • Czytając powyższe łatwo zauważyć, że o tym czy alimenty zostaną obniżone decydują powody takie same jak w przypadku ustalania alimentów, czyli zależeć to będzie od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, ale także od ISTOTNEJ zmiany któregoś z tych elementów.
 • Podstawą powództwa o obniżenie alimentów może być tylko zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.
 • Chodzi tu również o te „stosunki”, które zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym stanowiły podstawę ustalenia, że dziecko znajduje się w sytuacji uprawniającej je do żądania alimentów od rodzica, i to w przyjętej w wyroku wysokości.
 • Po raz kolejny sąd będzie sprawdzał czy nadal istnieje niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko i jest brak dochodów z majątku dziecka wystarczających na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W postępowaniu cywilnym o alimenty będzie również badany wkład osobisty w starania rodzica o utrzymanie i wychowanie dziecka. Zmiana tych stosunków może uzasadniać odpowiednią zmianę orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Czy rodzic ma kontakt z dzieckiem, jak ten kontakt  z dzieckiem wygląda, co się zmieniło w zakresie kontaktów z dzieckiem od czasu ostatniego ustalania wysokości alimentów, czy rodzic zobowiązany przekazuje dziecku jakieś rzeczy materialne ponad, czy tylko przekazuje pieniądze.

Pozew o obniżenie alimentów powinien odpowiadać warunkom przewidzianym dla pozwu.

Sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o obniżenie alimentów jest sąd rejonowy, sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Osobą legitymowaną do wystąpienia z powództwem o obniżenie alimentów jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Wartość przedmiotu sporu określaną w pozwie o obniżenie alimentów i od której zależy wysokość opłaty sądowej stanowi różnica pomiędzy dotychczasową wysokością raty alimentacyjnej a dochodzoną wysokością takiej raty w skali roku.

Od wyroku wydanego w sprawie o obniżenie alimentów przysługuje apelacja do sądu okręgowego.

Adwokat wskazuje, że jeżeli rodzic np. pełnoletniego dziecka uzna, że nie ma już obowiązku alimentowania względem dziecka, to zasadniczo nie może zaprzestać płacenia samowolnie. Powinien wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli celem powództwa jest całkowite zniesienie obowiązku alimentacyjnego, wówczas można złożyć w sądzie rejonowym pozew o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego. W takim procesie należy wykazać, udowodnić, że dziecko może utrzymać się już samodzielnie.

Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

Wniosek o obniżenie alimentów – kiedy możesz płacić niższe alimenty na dziecko?

Co jakiś czas w prasie kolorowej wylicza się rekordowe alimenty, które muszą płacić na swoje dzieci gwiazdy. I tak znany prezenter płaci po 7 tys. zł na każdego z synów, ceniony aktor 14 tys.

zł na kilkoro dzieci, a producent telewizyjny 15 tys. zł na syna. O ile gwiazdy o świetnych zarobkach na takie wydatki mogą sobie pozwolić, co gdy z obowiązkiem alimentacyjnym z różnych powodów, np.

utraty pracy, nie radzą sobie przeciętni obywatele? Można wówczas poprosić sąd o obniżenie alimentów.

Ile alimentów na dziecko musisz płacić?

Wysokość alimentów na dziecko świadczonych przez rodzica ustala sąd (przeczytaj też tekst: Alimenty na dzieci – jak je uzyskać?).

W Polsce średnia wysokość alimentów wynosi blisko 600 zł, ale wobec tego, że każda sprawa jest inna, sąd wysokość alimentów w każdym przypadku ustala indywidualnie, w zależności od „od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego” – jak stanowi art.

135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzinnego (o innych rodzajach spraw rodzinnych przeczytasz na blogu Kancelarii Śledczej). Przy czym przepisy nie określają ani najniższej, ani najwyższej możliwej kwoty, jaką może określić sąd.

A tego, ile alimentów na dziecko należy płacić, sąd nie ustala raz na zawsze. Dopuszczalny jest wniosek o obniżenie alimentów, jak i ich podwyższenie. W praktyce wniosek o zmniejszenie alimentów musi przybrać formę pozwu o obniżenie alimentów.

Przeczytaj też tekst: Zaległe alimenty na dziecko – co zrobić, gdy partner nie płaci?

Pozew o obniżenie alimentów – kiedy możesz go złożyć?

Pozew o obniżenie alimentów złożyć można w oparciu o art. 138 kodeksu, który mówi, że: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Co „zmiana stosunku” może oznaczać w przypadku żądania obniżenia alimentów? Pozew o alimenty w niższym wymiarze dopuszczalny jest, gdy rodzić zobowiązany do ich płacenia stracił możliwość zapłaty alimentów w określonym przez sąd wymiarze. W praktyce dzieje się tak, gdy osoba taka straciła pracę (np.

w wyniku redukcji lub cięć kosztów, a nie zwolnienia dyscyplinarnego czy dobrowolnego odejścia), jej pensja znacznie zmalała w wyniku choroby czy powikłań po wypadku, bo nie jest w stanie pracować tak dużo, musiała zacząć przyjmować kosztowne leki lub poddać się rehabilitacji, przeszła na rentę lub emeryturę, czy nawet, gdy nie ze swojej winy utraciła majątek przynoszący pieniądze, np. w wyniku katastrofy czy kataklizmu pogodowego. Także w przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów założy nową rodzinę i ma kolejne dzieci, sąd może przychylić się do wniosku o niższe alimenty, tak, aby każdy potomek otrzymywał od rodzica podobną kwotę.

Ale powody do obniżenia alimentów mogą pojawić się także po stronie dziecka:

 • kiedy dziecko znalazło prace, dzięki której może się częściowo utrzymać samodzielnie;
 • otrzymuje stypendium czy innego rodzaju świadczenie;
 • kiedy otrzymało wysoki spadek;
 • koszty utrzymania dziecka zmalały z innych powodów, np. przeprowadzka do tańszego mieszkania, rezygnacja ze studiów.

Wszystkie przywołane argumenty za obniżeniem alimentów trzeba poprzeć dowodami.

Kiedy możliwy jest pozew o uchylenie alimentów?

W praktyce dopuszczalny jest też pozew o uchylenie alimentów w całości. Składa się go w oparciu o przywołany wcześniej art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku gdy sytuacja dziecka zmieniła się tak bardzo, że nie potrzebuje ono już wsparcia rodzica w formie alimentów, np.

jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Albo z drugiej strony, gdy sytuacja rodzica opłacającego alimenty stała się tak zła, że nie jest on w stanie udźwignąć choćby najmniejszego świadczenia.

Dodatkowo, w przypadku mężczyzn, można powołać się również na uzyskanie prawomocnego wyroku sądu zaprzeczającego ojcostwu dziecka na rzecz którego płacone są alimenty.

W obu przypadkach – pozwu o obniżenie alimentów i pozwu o ich uchylenie, pozywa się dziecko na rzecz którego alimenty są świadczone. Pozew należy złożyć w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Jeśli ktoś uważa, że alimenty na dziecko, które płaci są zbyt wysokie lub po prostu go na to nie stać, możliwe jest ubieganie się o obniżenie alimentów, a w skrajnych przypadkach, nawet o ich całkowite uchylenie. Należy jednak pamiętać, że sąd rozstrzyga sprawę w oparciu o fakty, które trzeba udowodnić.

Pozew o obniżenie alimentów • Wymogi formalne pozwu • Wzory • Przykłady

Po rozpoznaniu sprawy o rozwód (jeżeli toczyła się pomiędzy małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci) lub sprawy o alimenty, sąd wydaje wyrok, w którym określa wysokość miesięcznej renty alimentacyjnej przysługującej uprawnionemu od zobowiązanego.

Pamiętać jednak należy, że wysokość ustalonych przez Sąd alimentów może ulec zmianie. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach istnieje możliwość podwyższenia bądź obniżenia zasądzonych przez Sąd alimentów, a nawet stwierdzenia ustania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego.

O tym, kiedy można starać się o obniżenie zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądu alimentów mowa będzie w dalszej części artykułu.

Kiedy można dochodzić obniżenia alimentów?

Jak wskazano wyżej, zasądzenie przez sąd określonej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz uprawnionego nie oznacza, że w przyszłości kwota ta nie może ulec zmianie. Zgodnie z art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W przepisie tym mowa jest o “zmianie stosunków”. Przez pojęcie “stosunków” w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu, tj. możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego oraz usprawiedliwione potrzeby uprawnionego.

Powyższe wiąże się więc z koniecznością porównania stanu istniejącego w chwili uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich obniżeniu. Warunkiem obniżenia alimentów jest wykazanie, że np.

od momentu wydania orzeczenia zasądzającego alimenty możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego uległy pogorszeniu lub sytuacja finansowa uprawnionego polepszyła się, bądź też zmniejszyły się jego usprawiedliwione potrzeby.

Przykład:

 1. zobowiązany do alimentów w chwili wydania orzeczenia zarabiał 5.000,00 zł. Na skutek długotrwałej choroby i utraty pracy jego możliwości majątkowe uległy znacznemu zmniejszeniu. Powyższe stanowi podstawę do złożenia pozwu o obniżenie alimentów.
 2. uprawniony do alimentów uczęszczał do drogiego prywatnego przedszkola, nadto wymagał specjalistycznego żywienia. Po pewnym czasie rozpoczął edukację w państwowej szkole, nadto nie potrzebował już specjalnego wyżywienia, spożywając obiady w szkole. Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego uległy więc znacznemu obniżeniu, co również stanowić może podstawę do złożenia przez zobowiązanego pozwu o obniżenie alimentów.
 3. uprawniony do alimentów podjął pracę zarobkową po ukończeniu szkoły, w związku z czym posiada środki umożliwiające mu zaspokojenie większości potrzeb życiowych. Jego sytuacja finansowa uległa więc polepszeniu, co może stanowić przesłankę do wytoczenia powództwa o obniżenie alimentów.
 4. zobowiązanemu do alimentów urodziło się kolejne dziecko, przez co zmniejszyły się jego dotychczasowe możliwości finansowe. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że urodzenie się kolejnego dziecka zobowiązanego może stanowić zmianę stosunków, o której mowa w art. 138 k.r.o.

Ważne! Rozpoznając sprawę o obniżenie alimentów, Sąd bada zawsze przyczynę zmiany stosunków. Jeżeli np. do zmniejszenia możliwości zarobkowych zobowiązanego dochodzi na skutek celowego zwolnienia się z pracy lub zmiany zatrudnienia na mniej zyskowne, wówczas sąd może nie orzec o obniżeniu alimentów.

Pamiętać również należy, że osiągnięcie przez dziecko pełnoletności nie stanowi automatycznie podstawy do obniżenia alimentów.

Podsumowując, aby rozważyć w ogóle możliwość obniżenia alimentów najpierw musi zostać wydany wyrok ustalający ich wysokość.

Następnie należy ocenić, czy doszło do istotnej zmiany stosunków, uzasadniającej obniżenie renty alimentacyjnej.

Dopiero wówczas osoba zobowiązana do alimentacji, powinna złożyć do sądu pozew o obniżenie zasądzonych wcześniejszym orzeczeniem alimentów.

Wymogi formalne pozwu

Jak wskazano wyżej, do obniżenia alimentów może dojść poprzez złożenie do sądu pozwu. Pozew o obniżenie alimentów, jak każde pismo procesowe, musi spełniać ogólne warunki, wymienione w art. 126 § 1 k.p.c. Oznacza to, że sporządzając pozew o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności musimy określić w nim następujące kwestie:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany- pozew o obniżenie alimentów należy złożyć sądu rejonowego wydziału rodzinnego, według miejsca zamieszkania uprawnionego do pobierania alimentów,
 2. oznaczenie stron postępowania – konieczne jest podanie imienia i nazwiska powoda (zobowiązany z tytułu alimentów) oraz pozwanego (uprawniony do alimentów), ich adresy zamieszkania, PESEL powoda, a w przypadku, gdy reprezentuje nas pełnomocnik również jego imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby,
 3. oznaczenie rodzaju pisma– niezbędne jest zaznaczenie w treści pisma “Pozew o obniżenie alimentów”,
 4. osnowa wniosku – tzn. merytoryczna treść pozwu o obniżenie alimentów, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,
 5. wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów- w pozwie o obniżenie alimentów niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie oraz przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których owe fakty możemy wykazać (domagając się obniżenia alimentów wskazujemy fakty wykazujące zmianę stosunków, np. utratę zatrudnienia przez zobowiązanego, choroba zobowiązanego, uniemożliwiająca wykonywanie pracy zarobkowej, zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz przedstawiamy dowód na poparcie naszych faktów, np. zaświadczenie o zarobkach, historię choroby, rachunki przedstawiające aktualne koszty utrzymania uprawnionego),
 6. podpis powoda lub jego pełnomocnika,
 7. wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o obniżenie alimentów.

Warto pamiętać również, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

WAŻNE! Pozew o obniżenie alimentów podlega opłacie stałej lub stosunkowej, w zależności od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z treścią art.

13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych,
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych,
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych,
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych,
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych,
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych,
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. Wartość przedmiotu sporu stanowi natomiast różnica między zasądzoną wcześniej kwotą alimentów a żądaną przez powoda ich obniżką za 12 miesięcy.

Przykład: Alimenty wynosiły dotychczas 1.000,00 zł, powód domaga się ich obniżenia do kwoty 600,00 zł. Różnica stanowi więc 400,00 zł. Wartość przedmiotu sporu kształtować się będzie w wysokości 4.800,00 zł (400,00 zł x 12 miesięcy = 4.800,00 zł). Zgodnie z powyższym opłata od pozwu wynosić będzie 400,00 zł.

Do pozwu należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

Wniosek o zabezpieczenie

Sporządzając pozew o obniżenie alimentów powód może również zawrzeć w nim wniosek o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego poprzez zobowiązanie powoda do łożenia tytułem obniżonych alimentów na rzecz uprawnionego dochodzonej pozwem kwoty, w miejsce alimentów zasądzonych poprzednio prawomocnym orzeczeniem sądu. Udzielenie takiego zabezpieczenia przez sąd pozwoli zobowiązanemu na uniknięcie regulowania alimentów w dotychczasowej wysokości.

Co do zasady udzielenia zabezpieczenia powód może żądać wówczas, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Istotnym jest, że w toku postępowania sąd w pierwszej kolejności rozstrzyga wniosek o zabezpieczenie sformułowany w pozwie, co ma na celu ustabilizowanie sytuacji stron w procesie.

Załączniki

Warto zaznaczyć, że powód do pozwu o obniżenie alimentów powinien dołączyć m.in.:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu,
 • odpis skrócony aktu urodzenia uprawnionego,
 • dokumenty, na które powoływał się powód w treści pozwu,
 • odpis pozwu dla pozwanego wraz z załącznikami.

Podsumowując, pozew o obniżenie alimentów powinien spełniać szereg wymogów formalnych, których niezachowanie skutkować może zwrotem pisma przez sąd.

Oprócz koniecznych elementów, w pozwie o obniżenie alimentów należy w sposób precyzyjny wykazać przyczyny uzasadniające zmianę stosunków, których prawidłowe sformułowanie umożliwi pełne odzwierciedlenie interesów powoda.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, zachęcamy do skorzystania z porady prawnej adwokat Angeliki Rucińskiej, która zajmuje się sporządzaniem pozwów o obniżenie alimentów w sposób zapewniający zadbanie o interesy klienta.

Leave a Reply

Your email address will not be published.