Regulamin

REGULAMIN UCZESTNIKA SKOKÓW

Uczestnik skoków jest zobowiązany:

 1. Przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów lotniczych.
 2. Udostępnić swój spadochron do kontroli stanu technicznego wyznaczonej w tym celu osobie.
 3. Wykonywać skoki tylko na spadochronie zaakceptowanym przez Organizatora skoków.
 4. Posiadać automat AAD, nóż oraz wysokościomierz.
 5. Podczas wykonywania skoków typu freefly posiadać również wysokościomierz akustyczny.
 6. Wsiadać do samolotu w wyznaczonej kolejności w kompletnie ubranym i gotowym do skoku spadochronie.
 7. Podczas lotu samolotem mieć zapięty pas bezpieczeństwa do wysokości min. 300m (jeśli takie są)
 8. Otwierać spadochron główny tak, aby zawisnąć na napełnionej czaszy nie niżej niż 700m.
 9. Zapoznać się z topografią lotniska i umiejscowieniem budynków.
 10. Zapoznać się ze strefami lądowania i lądować w wyznaczonej dla niego strefie.
 11. Lądować w kierunku wyznaczonym przez Organizatora skoków.
 12. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy podchodzeniu do lądowania (kolejności lądowania).
 13. Przestrzegać poleceń Organizatora skoków i Kierownika skoków.

JA NIŻEJ PODPISANY:

 1. Deklaruję, że jestem świadomy ryzyka wynikającego z uprawiania sportu spadochronowego i zobowiązuję się postępować tak, aby to ryzyko zminimalizować.
 2. Będę przestrzegać zasad bezpieczeństwa zarówno w czasie wolnego spadania, jak i na otwartym spadochronie.
 3. Zgadzam się ponosić całkowitą odpowiedzialność za spowodowanie szkody w przypadku nie zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie skoku spadochronowego.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się z ostrzeżeniami (na czaszy i w instrukcji) umieszczonymi przez producentów sprzętu spadochronowego, oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez producentów spadochronów oraz bra-kiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.
 5. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez instruktora o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia pomocy podczas wykonywania skoku.
 6. Oświadczam, że po spożyciu alkoholu, środka psychoaktywnego lub przyjęcia (spożycia) środków mogących wpływać na stan lub sposób mojej percepcji oraz w przypadku złego samopoczucia nie będę brał udziału w sko-kach spadochronowych, ani w innych czynnościach lotniczych.
 7. Potwierdzam swoim podpisem zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na Strefie i ich akceptacje.
 8. Potwierdzam swoim podpisem prawdziwość danych osobowych wpisanych w karcie rejestracyjnej.
 9. Oświadczam i potwierdzam własnoręcznym podpisem, że będę wykonywał skoki spadochronowe na sprawnym technicznie spadochronie, który spełnia:
  • a) wszystkie wymogi prawne,
  • b) posiadając ważne KWT,
  • c) posiadając odpowiednie ubezpieczenia OC.
 10. Zwalniam z odpowiedzialności Organizatora skoków i Kierownika skoków, za wypadki lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tego oświadczenia.
 11. Oświadczam, że w razie kalectwa, śmierci lub innej utraty zdrowia, Ja, ani moja rodzina, inna osoba, lub prawny przedstawiciel nie wniesiemy żadnych żądań do organizatora skoków.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych upoważniam Organizatora skoków do przetwarzania moich danych osobowych i upoważniam/nie upoważniam do wysyłania pocztą elektroniczną informacji organizacyjnych.